مجلس اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تحت ریاست حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در صالون جلسات این نهاد برگزار گردید.

مطابق به اجندا در این نشست در مورد جریان ورکشاپ درس های آموخته شده از انتخابات گذشته با احزاب سیاسی و برخی از نهادهای ذیربط، بهبود فعالیت ها و موضوعات دیگر بحث و تبادل نظر صورت گرفته و به بخش های ذیربط هدایات لازم سپرده شد.

در مجلس مذکور که قبل از ظهر امروز ۱۳۹۹/۵/۱ تدویر یافت در آن حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون، سید عصمت الله مل معاون این نهاد، مسافر قوقندی، اورنگ زیب و محمد حنیف دانشیار کمیشنران کمیسیون، داکتر محمد عثمان فروتن معاون عملیاتی، علی شاه مصباح معاون ارتباطات ستراتیژیک دارالانشاء، نور ولی خپلواک رئیس دفتر مقام، منعمه منصور رئیس پلان و پالیسی، عبدالفتاح عظیمی رئیس منابع بشری و مسئولين ذیربط حضور داشت.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط