چک های پول تضمین کاندیدان شورای های ولسوالی ولایت کابل ترتیب گردیده و آماده تسلیم دهی برای کاندیدان محترم میباشد. 

کاندیدان محترم که به تعداد 430 نفر میباشند، میتوانند چک های مربوط شان را بدون ضیاع وقت ازبخش مالی دفترمرکزی کمیسیون مستقل انتخابات، برویت اصل تذکره شان اخذ نمایند.

 

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط