خانم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در دفتر کاری اش با روسای دفتر مرکزی دیدار نمود.

روسای دفتر مرکزی در مورد فعالیت ها و مشکلات شان به رهبری کمیسیون معلومات داده و بالای موضوعات مربوطه بحث و تبادل نظر نمودند.

همچنان در این نشست بالای پرداخت معاشات و قرارداد های کارمندان تصامیم مقتضی اتخاذ گردید.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط