حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در مقر این نهاد با مسئولین دارالانشاء و روسای دفتر مرکزی دیدار نمود.

در این نشست پیرامون چگونگی تطبیق طرح طرزالعمل تنظیم رژیم کار به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا (کوید 19) در ادارات، تشکیل و روند استخدام کارمندان، پرداخت معاشات، طرح درس های آموخته شده از انتخابات گذشته، طرح انتخابات شورای ولایتی، ولسوالی و ولسی جرگه ولایت غزنی، انتخابات شاروالی‌ها، فهرست رأی دهندگان، ارزیابی مراکز، استراتیژی کمیسیون، تهیه و تدارک مواد بهداشتی و سایر ضروریات؛ بحث و تبادل نظر شد.

از سوی هم در این مجلس سید عبدالاحد رښتیا معاون مالی اداری، داکتر محمد عثمان فروتن معاون عملیاتی و علی شاه مصباح معاون ارتباطات ستراتیژیک دارالانشای کمیسیون و همچنان روسای دفتر مرکزی گزارشات و نظریات شان را پیرامون موضوعات مطروحه بیان داشتند.

در این نشست از کارمندانی که در ایام قرنطین وظایف شان را به پیش برده اند سپاسگزاری شده و فیصله بر آن شد تا جهت جلوگیری از سکتگی در پیشرفت امور، کارمندان مطابق معیارات قرنطین و طرزالعملی که بزودی از سوی معاونیت دوم ریاست جمهوری و کمیتۀ مؤظف تصویب خواهند شد؛ به وظایف شان حاضر باشند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط