رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با شبکه زنان افغان در پیوند به شفافیت در روند اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری دیدار کرد.

رهبری کمیسیون ضمن خوش آمدید به آنها در مورد پیشرفت‌ها و چالش‌های سد راه اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری معلومات داده افزود که رهبری کمیسیون متعهد به تطبیق اسناد حقوقی و فیصله‌های کمیسیون است.

از سوی دیگر شبکه زنان افغان نیز یافته ها و پیشنهادات خود را در این زمنیه با رهبری کمیسیون شریک ساختند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط