هیئت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تحت ریاست سیدعصمت لله مل معاون و سرپرست این نهاد، با آقای رامیز الاکبروف معاون و سرپرست نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد( یوناما) و آقای گرنت کیپن (Grand Kippin) مشاور ارشد سازمان ملل در بخش حمایت از انتخابات(UNESP)، مجلس نمودند.

هئیت رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی ( کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی) نشست ملی را جهت مشوره و نظر خواهی در مورد طرح تعدیل، ایزاد و حذف قانون انتخابات، با نمایندگان نهاد‌های مدنی، احزاب سیاسی و جوانب ذیدخل، در مقر کمیسیون مستقل انتخابات در حضور رسانه‌ها برگزار کرد.

هئیت رهبری کمیسیون های انتخاباتی ( کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی)، جهت تسریع و تطبیق هرچه بهتر پلان ها و طرح های انتخابات های پیشرو نشست مشترکی را برگزار کردند.

آقای سید عصمت الله مل معاون و سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات، با گرنت کیپن (Grand Kippin) مشاور ارشد سازمان ملل در بخش حمایت از انتخابات(UNESP) ، در دفترکاری‌اش دیدار کرد.

نشست ماهوار جندر تحت ریاست خانم رحیمه ظریفی منشی و کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، از سوی آمریت جندر در مقر این نهاد برگزار شد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط