توزیع کرسی‌ها (ولسی‌جرگه، شورای ولایتی، شورای ولسوالی‌ها)

کمیسیون مستقل انتخابات به منظور توزیع عادلانه کرسی‌ها با همکاری اداره ثبت احوال نفوس براساس نفوس هر ولایت کرسی‌ها را به ولایت‌ها توزیع می‌نماید. ولسی جرگه دارای 250 کرسی می‌باشد که 239 کرسی آن با درنظرداشت تناسب نفوس به ولایت‌ها اختصاص پیدا می‌کند. 10 کرسی برای کوچی‌ها و 1 کرسی به اهل هنود و سکهــ اختصاص داده شده است.

توزیع کرسی‌های ولسی‌جرگه به ولایت‌ها:

 1. مجموع نفوس ولایت‌ها به استثنای نفوس کوچی‌ها، اهل هنود و سکهــ بر 239 کرسی تقسیم می‌گردد تا سهمیه نفوس برای یک کرسی معین گردد.
 2. نفوس هر ولایت بر سهمیه کرسی تقسیم می‌گردد تا تعداد کرسی‌های هر ولایت معین گردد.
 3. برای هر ولایت تعداد کرسی مساوی با عدد تام حاصله از تقسیم انجام شده می‌باشد. در صورتیکه کرسی‌های که به اساس این دو جز اختصاص نیابد به اساس ترتیب نزولی اعداد اعشاری باقی مانده از تقسیم انجام می‌شود. هرگاه در نتیجه این محاسبات به یک یا چند ولایت کمتر از یک کرسی برسد به آن ولایت دو کرسی اختصاص داده می‌شود.
 4. مطابق قانون اساسی از هر ولایت دو زن در ولسی جرگه عضویت یابد.
 5. برای کوچی‌ها 10 کرسی اختصاص داده شده که 3 کرسی آن به زنان اختصاص داده شده است.
 6. در هر حوزه انتخاباتی کرسی‌ها به کاندیداهای تفویض می‌گردد که بیشترین آرای قانونی را کسب نموده باشند.
 7. برای اهل هنود و سکهــ 1 کرسی اختصاص داده شده است.

توزیع کرسی‌های شورای ولایتی:

هر ولایت دارای یک شورای ولایتی است که اعضای آن توسط رای‌دهندگان همان ولایت انتخاب می‌شود. کرسی‌های شورای ولایتی متناسب به تعداد نفوس هر ولایت تعیین می‌شود:

 1. ولایتی که تا پنج‌صد هزار نفوس دارد، 9 کرسی اختصاص داده شده است.
 2. ولایتی که بیش از پنج‌صد هزار نفوس تا یک ملیون نفوس دارد، 11 کرسی اختصاص داده شده است.
 3. ولایتی که بیش از یک ملیون تا دو ملیون نفوس دارد، 15 کرسی اختصاص داده شده است.
 4. ولایت که بیش از دو ملیون تا سه ملیون نفوس دارد، 17 کرسی اختصاص داده شده است.
 5. ولایتی که بیش از سه ملیون تا چهارملیون نفوس دارد، 19 کرسی اختصاص داده شده است.
 6. ولایتی که بیش از چهار ملیون نفوس دارد، 21 کرسی اختصاص داده شده است.
 7. حد اقل 25 درصد کرسی‌های شورای ولایتی به زنان اختصاص داده شده است.
 8. کوچی‌ها در هر ولایت می‌تواند به عنوان رای‌دهنده و کاندیدا در انتخابات شرکت نمایند.
 9. کاندیدان که بیشترین آراء را در حوزه انتخاباتی مربوطه به دست آورده باشد، به حیث عضو شورای ولایتی شناخته می‌شود.

توزیع کرسی‌های شورای ولسوالی:

هر ولسوالی دارای یک شورا می‌باشد که اعضای آن توسط رای‌دهندگان همان ولسوالی برای سه سال انتخاب می‌شود. کرسی‌های شورای ولسوالی متناسب به تعداد نفوس هر ولسوالی تعیین می‌شود:

 1. ولسوالی که تا چهل هزار نفوس دارد، 5 کرسی دارد.
 2. ولسوالی که بیش از چهل هزار تا هفتاد هزار نفوس دارد، 7 کرسی دارد.
 3. ولسوالی که بیش از هفتاد هزار تا یک صدهزار نفوس دارد، 9 کرسی دارد.
 4. ولسوالی که بیش از یک صدهزار نفوس دارد، 11 کرسی دارد.
 5. حد اقل 25 درصد کرسی‌ها به زنان اختصاص داده است.
 6. کوچی‌ها می‌توانند در هر ولسوالی به عنوان رای‌دهنده یا کاندیدا در انتخابات شورای ولسوالی شرکت نماید.
 7. کاندیدان که بیشترین آراء را در حوزه انتخاباتی مربوطه به دست آورده باشد، به حیث عضو شورای ولسوالی شناخته می‌شود.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط