مطابق حکم فقرۀ (2) مادۀ 77 قانون انتخابات؛ کاندیدان ریاست‌جمهوری مکلف‌اند، از منابع تمویل، حدود و موارد مصارف خویش در مبارزات انتخاباتی به کمیسیون گزارش دقیق ارائه نمایند. مطابق حکم فقرۀ (3) این ماده، کاندیدان نمی‌توانند از اتباع یا دول خارجی ویا نمایندگی‌های سیاسی کشورهای خارجی مقیم افغانستان مساعدت‌های مالی را قبول یا دریافت نمایند .چنانکه در فقرۀ (4) مادۀ 78 قانون انتخابات تصریح شده است، چگونگی امور مالی مبارزات انتخاباتی کاندیدان و ارائه گزارش آنان به کمیسیون، در لایحۀ تنظیم امور مالی مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری تنظیم می‌گردد.

برحسب حکم مادۀ یازدهم این لایحه، کاندیدان محترم انتخابات ریاست‌جمهوری 6 میزان 1398 ملزم به ارائه دو گزارش از امور مالی مبارزات انتخاباتی شان به کمیسیون هستند. تاریخ ارائه این دو گزارش به‌ترتیب 4-8 سنبله و 4 و5 میزان 1398 می‌باشد.

کمیسیون گزارش‌های امور مالی مبارزات انتخاباتی کاندیدان را بعد از ثبت در دیتابیس و تطبیقات، نشر می‌کند. واجدین شرایط رأی‏دهی، رسانه‌های همگانی و نهادهای ناظر و مشاهد می‌توانند برنامه‌های مبارزات انتخاباتی کاندیدان را نظارت نموده و آن‌ها را با گزارش‌های ارائه شده از جانب کاندیدان مطابقت دهند. در صورتی‌که جوانب مذکور دریابند که کاندیدان برخی از مصارف، مساعدت‌ها ویا فعالیت‌های انتخاباتی خود را کتمان کرده، یا از منابع غیرقانونی مساعدت دریافت نموده‌، ویا به نوعی احکام لایحۀ امور مالی را نقض کرده‎اند، می‌توانند موضوع را به‌طور مستند، با کمیسیون ویا کمیسیون شکایات شریک سازند. ناظرین و مشاهدین می‌توانند یافته‌های خود در پیوند به امور مالی مبارزات انتخاباتی کاندیدان را با کمیسیون، کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیتۀ رسانه‏ها شریک سازند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط