تصامیم سال ۱۳۹۸

 • شماره فیصله ۰۱ – ۱۳۹۸ : تصویب اصول رفتار اعضای کمیسیون مستقل انتخابات ادامه...
 • شماره فیصله ۰۲ – ۱۳۹۸ : طرح تعدیل قانون انتخابات و نظام انتخاباتی نمایندگی چندبعدی (MDR) ادامه...
 • شماره فیصله ۰۵ – ۱۳۹۸ : طرزالعمل خاص برای استخدام کارکنان دایمی کمیسیون مستقل انتخابات ادامه...
 • شماره فیصله ۰۶ – ۱۳۹۸ : تصویب تقویم انتخابات ریاست جمهووری، شورای ولایتی و ولسی جرگه ولایت غزنی، ۶ میزان ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۰۷ – ۱۳۹۸ : اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه ولایت ننگرهار ادامه...
 • شماره فیصله ۰۸ – ۱۳۹۸ : اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه ولایت لوگر ادامه...
 • شماره فیصله ۰۹ – ۱۳۹۸ : اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه ولایت هلمند ادامه...
 • شماره فیصله ۱۰ – ۱۳۹۸ : طرزالعمل تعیین موقعیت کاندیدان ریاست جمهوری و تصویر آنها در ورق رای‌دهی به اساس قرعه ادامه...
 • شماره فیصله ۱۱ – ۱۳۹۸ : اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه ولایت کندهار ادامه...
 • شماره فیصله ۱۲ – ۱۳۹۸ : توقف روند استخدام پست‌های اعلان شده کمیسیون مستقل انتخابات ادامه...
 • شماره فیصله ۱۳ – ۱۳۹۸ : ثبت نام تقویتی و ترتیب فهرست رای‌هندگان با استفاده از بایومتریک ادامه...
 • شماره فیصله ۱۴ – ۱۳۹۸ : فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ادامه...
 • شماره فیصله ۱۵ – ۱۳۹۸ : اعلان نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه میزان ۱۳۹۷ ولایات میدان وردک، کندز، بغلان و حوزه انتخاباتی کوچی‌ها ادامه...
 • شماره فیصله ۱۶ – ۱۳۹۸ : اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه ولایت پکتیا ادامه...
 • شماره فیصله ۱۷ – ۱۳۹۸ : لایحه استخدام کارکنان موقت انتخاباتی برای انتخابات‌های سال ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۱۸ – ۱۳۹۸ : تعدیل پلان عملیاتی ثبت نام تقویتی بایومتریک رای‌دهندگان و ثبت نام بایومتریک و تهیه فهرست رای‌دهندگان ولایت غزنی ادامه...
 • شماره فیصله ۱۹ – ۱۳۹۸ : تعدیل لایحه ثبت نام تقویتی و تهیه فهرست رای‌دهندگان و اصول رفتار احزاب سیاسی، مشاهدین، و رسانه ها ادامه...
 • شماره فیصله ۲۰ – ۱۳۹۸ : توظیف استثنایی کارکنان برای ثبت نام تقویتی و ثبت مشخصات بایومتریک رای‌دهندگان ادامه...
 • شماره فیصله ۲۱ – ۱۳۹۸ : بازنگری شرایط استخدام لوایح وظایف بست‌های خالی که قبلآ اعلان مطابق طرزالعمل خاص اعلان شده بودند ادامه...
 • شماره فیصله ۲۲ – ۱۳۹۸ : سیستم انتخابات شورای ولایتی ادامه...
 • شماره فیصله ۲۳ – ۱۳۹۸ : لایحه مبارزات انتخاباتی، در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی سال ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۲۴ – ۱۳۹۸ : پلان عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی سال ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۲۵ – ۱۳۹۸ : تعدیل تقویم انتخاباتی، انتخابات ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۲۶ – ۱۳۹۸ : لایحه ثبت نام کاندیدان شوراهای ولایتی ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۲۷ – ۱۳۹۸ : طرزالعمل ثبت نام تقویتی رای‌دهندگان، ثبت نام رای‌دهندگان ولایت غزنی، طرزالعمل استخدام کارکنان موقت و طرزالعمل ثبت نام کاندیدان شورای ولایتی ادامه...
 • شماره فیصله ۲۸ – ۱۳۹۸ : لایحه ایجاد، وظایف و صلاحیت‌های کمیته رسانه‌ها و لایحه تنظیم فعالیت‌های رسانه‌های همگانی در جریان انتخابات ادامه...
 • شماره فیصله ۲۹ – ۱۳۹۸ : بحث در رابطه به معرفی عضو جانشین مرحوم داکتر محمد ابراهیم ملک زاده، وکیل منتخب ولایت غور در ولسی جرگه ادامه...
 • شماره فیصله ۳۰ – ۱۳۹۸ : تعدیل تصمیم استفاده از تکنالوژی بایومتریک و تقویم انتخاباتی ادامه...
 • شماره فیصله ۳۲ – ۱۳۹۸ : تعدیل لایحه ثبت نام تقویتی، ثبت نام رای‌دهندگان ولایت غزنی ادامه...
 • شماره فیصله ۳۳ – ۱۳۹۸ : تعدیل پلان عملیاتی ثبت نام و تهیه فهرست رای‌دهندگان ولایت غزنی، تعدیل پلان عملیاتی ثبت نام تقویتی رای‌دهندگان انتخابات ریاست جمهوری ادامه...
 • شماره فیصله ۳۴ – ۱۳۹۸ : طرزالعمل صدور اعتبارنامه و کارت شناسایی نظارت» مشاهده و تهیه گزارش ادامه...
 • شماره فیصله ۳۵ – ۱۳۹۸ : برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به‌تاریخ ۶ میزان ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۳۶ – ۱۳۹۸ : تعدیل هفت لایحه تصویب شده قبلی، مطابق فیصله نامه شماره ۱۳۹۸-۳۵ کمیسیون مستقل انتخابات ادامه...
 • شماره فیصله ۳۷ – ۱۳۹۸ : تعدیل پلان عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری، تعدیل پلان عملیاتی ثبت نام تقویتی رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری، تعدیل پلان عملیاتی ثبت نام و تهیه فهرست رایدهندگان ولایت غزنی و تعدیل طرزالعمل استخدام کارکنان مؤقت انتخاباتی ادامه...
 • شماره فیصله ۳۸ – ۱۳۹۸ : تعیین و تصدیق مراکز ثبت نام و رایدهی در جلسه علنی کمیسیون و دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات ادامه...
 • شماره فیصله ۳۹ – ۱۳۹۸ : در رابطه صدور اعتبارنامه به نهاد های ناظر، مشاهد و رسانه‌های همگانی ادامه...
 • شماره فیصله ۴۱ – ۱۳۹۸ : نشر پیام های آگاهی عامه و محتویات ویب سایت کمیسیون به زبان های پشتو، دری، اوزبیکی و انگلیسی ادامه...
 • شماره فیصله ۴۲ – ۱۳۹۸ : تطبیق ثبت نام رای دهندگان در مراکز رای‌دهی که جدیدآ تأمین امنیت شده اند ادامه...
 • شماره فیصله ۴۳ – ۱۳۹۸ : تخلیه صندوق های رای‌دهی ادامه...
 • شماره فیصله ۴۴ – ۱۳۹۸ : طرح ساختار تشکیلاتی کمیسیون ادامه...
 • شماره فیصله ۴۵ – ۱۳۹۸ : تمدید ثبت نام رای‌دهندگان در ولایت غزنی ادامه...
 • شماره فیصله ۴۷ – ۱۳۹۸ : لایحه اشتراک نمایندگان احزاب سیاسی، رسانه‌ها، ناظرین و مشاهدین ملی و بین‌المللی در جلسات علنی کمیسیون مستقل انتخابات ادامه...
 • ۱۳۹۸ شماره فیصله ۴۸ – ۱۳۹۸ : لایحه تنظیم امور مالی مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری ادامه...
 • شماره فیصله ۴۹ – ۱۳۹۸ : لایحه رای‌دهی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۵۰ – ۱۳۹۸ : صدور اعتبارنامه به سه حزب سیاسی و چهار نهاد مشاهد ادامه...
 • شماره فیصله ۵۲ – ۱۳۹۸ : لایحه شمارش آراء در انتخابات ریاست جمهوری سال (۱۳۹۸) ادامه...
 • شماره فیصله ۵۳ – ۱۳۹۸ : چگونکی اعادهٔ پول پیش‌شرط کاندیدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها ۱۳۹۷ ادامه...
 • شماره فیصله ۵۵ – ۱۳۹۸ : شناسایی مرتکبین تخلف های (مرتبط به کارکنان) انتخاباتی در جریان انتخابات ولسی جرگه ۱۳۹۷ و اتخاذ تصمیم قانونی در مورد آنان ادامه...
 • شماره فیصله ۵۶ – ۱۳۹۸ : تمدید دوره کار اعضای کمیسیون رسانه‌ها ادامه...
 • شماره فیصله ۵۷ – ۱۳۹۸ : طرزالعمل و فورمه‌های امور مالی مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۵۸ – ۱۳۹۸ : لایحه جمع بندی نتایج انتخابات ریاست جمهوری ادامه...
 • شماره فیصله ۵۹ – ۱۳۹۸ : سفرهای خارجی اعضای کمیسیون ادامه...
 • شماره فیصله ۶۰ – ۱۳۹۸ : طرزالعمل رای‌دهی و شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۶۱ – ۱۳۹۸ : طرزالعمل نظارت و رسیدگی به تخطی‌ها و تخلفات رسانه‌ای مبارزات انتخاباتی ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۶۲ – ۱۳۹۸ : چاپ فورمه نتایج برای بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۶۳ – ۱۳۹۸ : صدور اعتبارنامه به نهادهای که درخواست ارایه نموده اند ادامه...
 • شماره فیصله ۶۴ – ۱۳۹۸ : تخریب مواد غیر حساس انتخاباتی و اوراق استفاده ناشده انتخابات ادامه...
 • شماره فیصله ۶۵ – ۱۳۹۸ : تصویب پلان عملیاتی کمپاین اطلاعات و آگاهی عامه و نظارت از قرارداد و تطبیق برنامه‌های آگاهی عامه ادامه...
 • شماره فیصله ۶۶ – ۱۳۹۸ : تغییرات در آمار مراکز رای‌دهی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۶۷ – ۱۳۹۸ : قرنطین اسامی رایدهندگان که تذکره تابعیت شان به اساس گزارش اداره ملی احصائیه و معلومات دارای کوایف می باشد و تصویب ساختار فهرست رایدهندگان محل رایدهی و کتاب رهنمای فهرست رایدهندگان مرکز رایدهی ادامه...
 • شماره فیصله ۶۸ – ۱۳۹۸ : طرزالعمل بسته بندی مواد حساس انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۶۹ – ۱۳۹۸ : لایحه تفتیش، بازشماری و ابطال آرای انتخابات ریاست جمهوری ادامه...
 • شماره فیصله ۷۰ – ۱۳۹۸ : تعداد محلات رای‌دهی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۷۱ – ۱۳۹۸ : ثبت مشخصات بایومتریک آمرین ولسوالی، مدیران مراکز، مامورین انتخاباتی ولسوالی و روسای محلات رای‌دهی ادامه...
 • شماره فیصله ۷۲ – ۱۳۹۸ : شریک نمودن فهرست نمایندگان نهادهای ذیدخل در امور انتخابات با کمیسیون مستقل انتخابات ادامه...
 • شماره فیصله ۷۳ – ۱۳۹۸ : معرفی مراجع معتر ملی و بین المللی برای ارزیابی سیستم الکترونیکی و تکنالوژی بایومتریک ادامه...
 • شماره فیصله ۷۴ – ۱۳۹۸ : صدور اعتبارنامه به نهادهای که درخواست ارایه نموده اند ادامه...
 • شماره فیصله ۷۵ – ۱۳۹۸ : تصویب پلان استخدام کارمندان موقت انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۷۶ – ۱۳۹۸ : گزارش تخصیص اوراق رای‌دهی به محلات رای‌دی انتخابات ریاست جمهوری ادامه...
 • شماره فیصله ۷۸ – ۱۳۹۸ : صدور اعتبارنامه به نهادهای که درخواست ارایه نموده اند ادامه...
 • شماره فیصله ۷۷ – ۱۳۹۸ : طرزالعمل جمع‌آوری مواد انتخاباتی در دفاتر ولایتی ادامه...
 • شماره فیصله ۷۸ – ۱۳۹۸ : صدور اعتبارنامه به نهادهای که درخواست ارایه نموده اند ادامه...
 • شماره فیصله ۷۹ – ۱۳۹۸ : لایحه تطبیق تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی، هیئت مختلط و محکمه اختصاصی و اعلان نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری ادامه...
 • شماره فیصله ۸۰ – ۱۳۹۸ : صدور اعتبارنامه به نهادهای که درخواست ارایه نموده اند ادامه...
 • شماره فیصله ۸۱ – ۱۳۹۸ : صدور اعتبارنامه مشاهده به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری ادامه...
 • شماره فیصله ۸۲ – ۱۳۹۸ : صدور اعتبارنامه به نهادهای که درخواست ارایه نموده اند ادامه...
 • شماره فیصله ۸۳ – ۱۳۹۸ : صدور اعتبارنامه به نهادهای که درخواست ارایه نموده اند ادامه...
 • شماره فیصله ۸۴ – ۱۳۹۸ : استخدام کارکنان زن در محلات رای‌دهی برای روز انتخابات ادامه...
 • شماره فیصله ۸۵ – ۱۳۹۸ : همراهی کارکنان زن در روز انتخابات توسط محارم شان در حالات خاص ادامه...
 • شماره فیصله ۸۶ – ۱۳۹۸ : صدور اعتبارنامه به نهادهای که درخواست ارایه نموده اند ادامه...
 • شماره فیصله ۸۷ – ۱۳۹۸ : معرفی محترم محمد حلیم تنویر منحیث معاون اول محترم سید نورالله جلیلی، کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۸۸ – ۱۳۹۸ : تمدید زمان صدرو اعتبارنامه و تصدیق کارت‌های شناسایی ناظرین، مشاهدین و رسانه‌های همگانی ادامه...
 • شماره فیصله ۸۹ – ۱۳۹۸ : ایزاد جز ۳ در ماده هفتم و ایزاد ماده هفدهم در طرزالعمل خاص برای استخدام کارکنان دایمی کمیسیون مستقل انتخابات ادامه...
 • شماره فیصله ۹۰ – ۱۳۹۸ : صدور اعتبارنامه به نهادهای که درخواست ارایه نموده اند ادامه...
 • شماره فیصله ۹۱ – ۱۳۹۸ : طرزالعمل عملیاتی مرکز ملی جمع‌بندی نتایج و طرزالعمل تفتیش، بازشماری و ابطال آراء ادامه...
 • شماره فیصله ۹۲ – ۱۳۹۸ : صدور اعتبارنامه به نهادهای که درخواست ارایه نموده اند ادامه...
 • شماره فیصله ۹۳ – ۱۳۹۸ : صدور اعتبارنامه به نهادهای که درخواست ارایه نموده اند ادامه...
 • شماره فیصله ۹۴ – ۱۳۹۸ : انصراف کاندیدان ریاست جمهوری از کاندیداتوری ادامه...
 • شماره فیصله ۹۵ – ۱۳۹۸ : انصراف معاون / معاونین کاندیدان ریاست جمهوری از کاندیداتوری ادامه...
 • شماره فیصله ۹۶ – ۱۳۹۸ : طرزالعمل سیستم جمع بندی و بررسی فورمه‌های دیجیتلی ادامه...
 • شماره فیصله ۹۷ – ۱۳۹۸ : حق رایدهی افراد دارای تصدیق ثبت نام رایدهندگان که شهرت شان در یکی از فهرست ها (چاپی و یا دیجیتلی) شامل و در دیگرش شامل نیست ادامه...
 • شماره فیصله ۹۸ – ۱۳۹۸ : طی مراحل پروسه رایدهی افرادی که به اساس پیام دستگاه بایومتریک نام شان حذف شده است ادامه...
 • شماره فیصله ۹۹ – ۱۳۹۸ : تمدید زمان رایدهی روز انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۱۰۰ – ۱۳۹۸ : انتقال معلومات بایومتریک از کارت‌های حافظه ماشین بایومتریک به سرور مرکزی کمیسیون ادامه...
 • شماره فیصله ۱۰۱ – ۱۳۹۸ : ماشین‌های بایومتریک که بنا به دلایلی در حالت قرنطینه قرار دارند ادامه...
 • شماره فیصله ۱۰۲ – ۱۳۹۸ : چگونگی اجراأت در مورد ماشین‌های بایومتریک که عکس فورمه نتایج در آن اخذ نشده است و سایر موضوعات مرتبط به جمع بندی نتایج ادامه...
 • شماره فیصله ۱۰۳ – ۱۳۹۸ : گزارش امور مالی مبارزات انتخاباتی کاندیدان و معرفی کاندیدان متخلف به کمیسیون شکایات انتخاباتی ادامه...
 • شماره فیصله ۱۰۴ – ۱۳۹۸ : تنظیم و دسته‌بندی فورمه‌های نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۶ میزان ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۱۰۵ – ۱۳۹۸ : ماشین های بایومتریک و کارت‌های حافظه آن که تا کنون مواصلت نورزیده است ادامه...
 • شماره فیصله ۱۰۶ – ۱۳۹۸ : اعتراضات و نگرانی‌های برخی احزاب سیاسی، کاندیدان و نهادهای جامعه مدنی ادامه...
 • شماره فیصله ۱۰۷ – ۱۳۹۸ : کارکنان محلات رایدهی که در آن تخطی و تخلف صورت گرفته است ادامه...
 • شماره فیصله ۱۰۸ – ۱۳۹۸ : تجزیه و تحلیل دارالانشاء از تفاوت ۱۳۷۶۳۰ معلومات بایومتریک و رای‌دهندگان پروسس شده در روز انتخابات ادامه...
 • شماره فیصله ۱۰۹ – ۱۳۹۸ : تجزیه و تحلیل دارالانشاء (متخصصین تخنیکی ملی و بین المللی) از ۱۰۲۰۱۲ معلومات بایومتریک که توسط شرکت درملوگ خارج از زمان گزارش شده ولی مسئولیت موثق بودن آنرا نگرفته است ادامه...
 • شماره فیصله ۱۱۰ – ۱۳۹۸ : آغاز دوباره روند تفتیش و بازشماری آراء ادامه...
 • شماره فیصله ۱۱۲ – ۱۳۹۸ : بررسی فورمه نتایج ۲۳ محل رای‌دهی که از جانب تیم مدیریت مرکز ملی جمع‌بندی نتایج به مندرج فیصله نامه شماره ۱۰۴-۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۱۱۳ – ۱۳۹۸ : گزارش دارالانشاء در مورد ۱۱۷۹ محل رایدهی از جمله ۲۴۲۳ محل رایدهی فاقد معلومات بایومتریکی ادامه...
 • شماره فیصله ۱۱۴ – ۱۳۹۸ : گزارش دارالانشاء د ر مورد محلات رایدهی که بدون مشکل تشخیص گردیده اند ادامه...
 • شماره فیصله ۱۱۵ – ۱۳۹۸ : گزارش مورخ ۲۰ قوس ۱۳۹۸ دارالانشاء در مورد تنظیم و دسته بندی فورمه های نتایج بازشماری انتخابات ریاست جمهوری ۶ میزان ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۱۱۶ – ۱۳۹۸ : گزارش دارالانشاء در مورد تنظیم و دسته بندی فورمه های نتایج بازشماری انتخابات ریاست جمهوری ۶ میزان ۱۳۹۸ به اساس فیصله شماره ۱۳۹۸-۱۰۵ ادامه...
 • شماره فیصله ۱۱۷ – ۱۳۹۸ : گزارش دارالانشاء در مورد تنظیم و دسته بندی فورمه های نتایج بازشماری انتخابات ریاست جمهوری ۶ میزان ۱۳۹۸ هفت ولایت ادامه...
 • شماره فیصله ۱۱۸ – ۱۳۹۸ : مراکز رایدهی که از جانب کمیسیون شکایات انتخاباتی باطل شده اند ادامه...
 • شماره فیصله ۱۱۹ – ۱۳۹۸ : نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ۶ میزان ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۱۲۰ – ۱۳۹۸ : تصامیم نهایی کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ۶ میزان ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۱۲۱ – ۱۳۹۸ : تصامیم نهایی کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ۶ میزان ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۱۲۲ – ۱۳۹۸ : اعلان نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری ۶ میزان ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۱۲۳ – ۱۳۹۸ : انتخاب معاون و منشی کمیسیون مستقل انتخابات ادامه...

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط