ماموريت

"اداره و نظارت بر تمامی انتخابات ھای پيش بينی شده در قانون اساسی و مراجعه به آرای عمومی در کشور" ماموريت کميسيون مستقل انتخابات و صلاحيت ھای آن در ماده ( 156 ) قانون اساسی تسجيل يافته است. به اساس ماده متذکره کميسيون مستقل انتخابات منحيث يگانه نھاد در زمينه اداره و نظارت بر انتخابات و ھمه پرسی ھا (ريفرندوم)، تلقی گرديده و بصورت مستقلانه عمل مينمايد. کميسيون با در نظر داشت قانون اساسی، مسئوليت برگزاری انتخابات آتی را داشته و ميتواند از ھر انتخابات در سطح کشور نظارت نمايد:

 1. انتخابات رياست جمھوری
 2. انتخابات ولسی جرگه
 3. انتخابات شورا ھای ولايتی
 4. انتخابات شورا ھای ولسوالی
 5. انتخابات شورا ھای قريه
 6. انتخابات مجالس شاروالی
 7. انتخابات شاروال ھا
 8. ھمه پرسی ھا (ريفرندوم)

ديدگاه

"يک سازمان که طور دوامدار برای تحکيم و تعميم ديموکراسی از طريق ايجاد فضای اعتماد، بلند بردن سطح مشارکت ملی و نھادينه شدن انتخابات منظم و معياری در کشور کار مينمايد" .

ارزش ھا

"رعايت قوانين، محرميت آرا مردم، برگزاری مسلکی و معتبر انتخابات".

اھداف استراتيژيک

 1. تقويت فضای اعتماد و جلب حمايت جوانب ذيدخل نسبت به روند انتخابات
 2. کاھش مصارف انتخابات از طريق رشد ظرفيت ھای مسلکی، ايجاد تاسيسات و مديريت بھتر منابع
 3. تثبيت کميسيون مستقل انتخابات منحيث يکی از بھترين نھاد ھا در سطح کشور
 4. برگزاری انتخابات مطابق به قانون

کمیسیون مستقل انتخابات مطابق ماده ۱۵۶ قانون اساسی بر اساس فرمان تقنینی شماره (۱۰۵) ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به منظور اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات در ۱۱میزان ۱۳۸۵ ایجاد و قبل از آن دفتر مشترک تنظیم انتخابات (JEMB) در سال ۱۳۸۵-۱۳۸۳ خورشیدی به طور مؤقت فعالیت داشت.

 

انتخابات های برگزار شده از سال ۱۳۸۳ – ۱۳۹۸هـ‌ ش:

 

۱-انتخابات ریاست جمهوری ۱۸میزان ۱۳۸۳ مطابق ۹ اکتوبر ۲۰۰۴

۲-انتخابات ولسی جرگه ۲۷سنبله ۱۳۸۴ مطابق ۱۸سپتمبر ۲۰۰۵

۳-انتخابات شورای ولایتی ۲۷سنبله ۱۳۸۴ مطابق ۱۸سپتمبر ۲۰۰۵

۴-انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اسد ۱۳۸۸ مصادف با ۲۰ اگست ۲۰۰۹

۵-انتخابات شورای ولایتی ۲۹ اسد ۱۳۸۸ مصادف با ۲۰ اگست ۲۰۰۹

۶-انتخابات ولسی جرگه ۲۷سنبله ۱۳۸۹ مصادف با ۱۸سپتمبر ۲۰۱۰

۷-انتخابات ریاست جمهوری (دور اول) ۱۶حمل ۱۳۹۳ مصادف با ۵ اپریل ۲۰۱۴

   ریاست جمهوری (دور دوم) ۲۴جوزای ۱۳۹۳ مطابق ۱۴ جون ۲۰۱۴

۸-انتخابات شورای ولایتی ۱۶حمل ۱۳۹۳ مطابق به ۵ اپریل ۲۰۱۴

۹-انتخابات ولسی جرگه ۲۸ میزان ۱۳۹۷ مصادف ۲۰ اکتوبر ۲۰۱۸

۱۰-انتخابات ریاست جمهوری ۶میزان ۱۳۹۸ مصادف با ۲۸سپتمبر ۲۰۱۹

باید گفت، در انتخابات های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ برای تامین شفافیت بیشتر از فهرست رای دهندگان و وسایل بایومتریک نیز استفاده شد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط