کمیسیون مستقل انتخابات به منظور برگزاری انتخابات در افغانستان در سال 1384 ایجاد شده‌است. طبق ماده 156 قانون اساسی، کمیسیون مستقل انتخابات مسوولیت برگزاری و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی در کشور را دارد. وظایف و مسوولیت‌های کمیسیون در قانون انتخابات مشخص شده‎­است. اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، پالیسی کاری این نهاد را طرح و تصویب نموده و فعالیت‌های اجرایی دارالانشاء را نظارت می‌کنند.

مقام ریاست کمیسیون دارای هفت عضو (رئیس، معاون و منشی) می‌باشد. همچنان تحت اثر مقام ریاست کمیسیون مشاوریت های ارشد، حقوقی، اداری و روابط خارجه؛ ریاست های تفتیش داخلی، نظارت و ارزیابی و ریاست دفتر موقعیت دارد.

دارالانشای کمیسیون بخش‌های اجرایی و عملیاتی پروسه‌ای انتخابات را پیش می­برند. ساختار دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات شامل سه معاونیت (عملیاتی، ارتباطات ستراتیژیک و مالی اداری) میباشد.  9 ریاست  در دفتر مرکزی تحت اثر معاونیت های مذکور و 34 ریاست تحت اثر ریاست عمومی دارالانشاء در سطح زون ها و ولایات به طور دایمی فعالیت دارند. همچنان ریاست های حقوق، ریاست دفتر دارالانشاء و مشاوریت نیز تحت اثر ریاست عمومی دارالانشاء موقعیت دارد.

دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات مهم‌ترین بخش اجرایی کمیسیون مستقل انتخابات است و مسوول پیش­برد عملیات انتخاباتی مطابق پالیسی طرح شده  از جانب کمیسیون است. تمامی بخش‌ها و ریاست‌های دفتر مرکزی و ولایتی کمیسیون، زیر نظر ریاست عمومی دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات، امور انتخابات را پیش می­برند. رییس عمومی دارالانشاء، مطابق ماده سیزدهم تعدیل قانون انتخابات از میان افراد که از جانب احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی جهت احراز عضویت کمیسیون و رییس عمومی دارالانشاء معرفی می­شوند؛‌ در رای‌گیری کاندیدان ریاست جمهوری، ‌با رای رییس جمهور و دیگر کاندیدان ریاست جمهوری کسان‌که بیشترین آرا را کسب نمایند، به عنوان اعضای کمیسیون و یک تن به عنوان رییس عمومی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات از جانب رییس جمهور تعیین می‌گردد.

شکل زیر ساختار سازمانی کمیسیون مستقل انتخابات و دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات را مشخص می نماید:

تشکیلات

کمیسیون مستقل انتخابات طبق تشکیل دارای 582 بست دایمی (176 بست مرکزی و 263 بست ولایتی) بوده که تاکنون ( 439 ) تن کارمند در این بست ها در مرکز و ولایات استخدام گردیده اند.

قابل ذکر است که در دفتر مرکزی 176 کارمند استخدام گردیده که از آن جمله 24 زن و 152 مرد و در دفاتر ولایتی نیز از 263 تن نیروی بشری 9 تن زن و 254 تن مرد مصروف کار هستند و بر علاوه کارمندان رسمی در روزهای انتخابات، کارمندان قراردادی نیز استخدام می نماید.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط