کمیسیون مستقل انتخابات به منظور برگزاری انتخابات در افغانستان در سال 1384 ایجاد شده‌است. طبق ماده 156 قانون اساسی، کمیسیون مستقل انتخابات مسوولیت برگزاری و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی در کشور را دارد. وظایف و مسوولیت‌های کمیسیون در قانون انتخابات مشخص شده‎­است. اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، پالیسی کاری این نهاد را طرح و تصویب نموده و فعالیت‌های اجرایی دارالانشاء را نظارت می‌کنند.

مقام ریاست کمیسیون دارای هفت عضو (رئیس، معاون و منشی) می‌باشد. همچنان تحت اثر مقام ریاست کمیسیون مشاوریت های ارشد، حقوقی، اداری و روابط خارجه؛ ریاست های تفتیش داخلی، نظارت و ارزیابی و ریاست دفتر موقعیت دارد.

دارالانشای کمیسیون بخش‌های اجرایی و عملیاتی پروسه‌ای انتخابات را پیش می­برند. ساختار دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات شامل سه معاونیت (عملیاتی، ارتباطات ستراتیژیک و مالی اداری) میباشد.  سیزده ریاست  در دفتر مرکزی تحت اثر معاونیت های مذکور و 34 ریاست تحت اثر ریاست عمومی دارالانشاء در سطح زون ها و ولایات به طور دایمی فعالیت دارند.

دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات مهم‌ترین بخش اجرایی کمیسیون مستقل انتخابات است و مسوول پیش­برد عملیات انتخاباتی مطابق پالیسی طرح شده  از جانب کمیسیون است. تمامی بخش‌ها و ریاست‌های دفتر مرکزی و ولایتی کمیسیون، زیر نظر ریاست عمومی دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات، امور انتخابات را پیش می­برند. رییس عمومی دارالانشاء، مطابق ماده سیزدهم تعدیل قانون انتخابات از میان افراد که از جانب احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی جهت احراز عضویت کمیسیون و رییس عمومی دارالانشاء معرفی می­شوند؛‌ در رای‌گیری کاندیدان ریاست جمهوری، ‌با رای رییس جمهور و دیگر کاندیدان ریاست جمهوری کسان‌که بیشترین آرا را کسب نمایند، به عنوان اعضای کمیسیون و یک تن به عنوان رییس عمومی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات از جانب رییس جمهور تعیین می‌گردد.

شکل زیر ساختار سازمانی کمیسیون مستقل انتخابات و دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات را مشخص می نماید:

تشکیلات

کمیسیون مستقل انتخابات طبق تشکیل دارای 582 بست دایمی (176 بست مرکزی و 263 بست ولایتی) بوده که تاکنون ( 439 ) تن کارمند در این بست ها در مرکز و ولایات استخدام گردیده اند.

قابل ذکر است که در دفتر مرکزی 176 کارمند استخدام گردیده که از آن جمله 24 زن و 152 مرد و در دفاتر ولایتی نیز از 263 تن نیروی بشری 9 تن زن و 254 تن مرد مصروف کار هستند و بر علاوه کارمندان رسمی در روزهای انتخابات، کارمندان قراردادی نیز استخدام می نماید.

خلاصه احصائیه کارمندان شامل تشکیل سال ۱۳۹۸ کمیسیون مستقل انتخابات

مجموع بست های شامل تشکیل

تعداد کارمندان دفتر ولایتی

تعداد کارمندان دفتر مرکزی

اداره

شماره

582

9 نفر اناث

254 نفر ذکور

24 نفر اناث

152 نفر ذکور

کمیسیون مستقل انتخابات

1

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط