دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات بخش بسیار مهم و اجرایی کمیسیون مستقل انتخابات را تشکیل می‌دهد. رییس دارالانشاء براساس ماده بیست و دوم و سیزدهم قانون انتخابات از میان اشخاص واجد شرایط توسط رییس جمهور به عنوان رییس دارالانشاء کمیسون مستقل انتخابات تعیین می‌گردد. دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات، تصامیم و فیصله‌ها را در سطح پالیسی که از جانب اعضای کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفته است، اجرا و تطبیق تمامی این فیصله‌ها و تصامیم، از مراحل ابتدایی طرح و برنامه‌ریزی تا مراحل نهایی برگزاری انتخابات به عهده دارد. امور مربوط به دارالانشاء از جانب رییس دارالانشاء و سه نفر معاونان آن (معاون مالی و اداری، معاون عملیاتی، معاون ارتباطات ستراتیژیک) رهبری می‌شود.

معاونیت ارتباطات استراتیژیک

معاونیت ارتباطات استراتیژیک در چارچوب ریاست عمومی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، مسوولیت مدیریت، رهبری، نطارت و کنترل برنامه‌های ارتباطات استراتیژیک امور انتخاباتی را در سطح مرکز و ولایات به عهده داشته و ریاست‌های آگاهی عامه، ارتباط امور خارجه، اطلاعات و ارتباط با رسانه‌ها و آمریت ارتباط با نهادهای مدنی تحت اثر آن فعالیت می‌کنند.

معاونیت عملیاتی

معاونیت عملیاتی نیز که در چارچوب ریاست عمومی دارالانشای کمیسیون فعالیت می‌کند، مسوولیت انسجام و پیشبرد امور تخنیکی و عملیات انتخاباتی را به عهده داشته و ریاست‌های پلان و پالیسی، تکنالوژی معلوماتی، هماهنگی عملیات ساحوی و آموزش‌های انتخاباتی تحت اثر آن فعالیت دارند.

معاونیت مالی و اداری

این معاونیت، در چارچوب ریاست عمومی دارالانشاء، مسوولیت تنظیم امور مالی و اداری کمیسیون را به عهده داشته و ریاست‌های مالی و حسابی، منابع بشری، جندر، خدمات و تدارکات زیر مجموعه‌ی آن فعالیت دارند.

ریاست‌های دارالانشای کمیسیون

دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات، در مجموع در سطح مرکزی، دارای سیزده ریاست است و این ریاست‌ها در بخش‌های مختلف مسوولیت امور مربوط به انتخابات را به عهده دارند. همچنین، ریاست عمومی دارالانشاء، در سطح زون‌ و ولایت‌ها، دارای تشکیلات دایمی ولایتی بوده که از جانب ریاست‌های دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات اداره می‌گردد.

ریاست‌های دفتر مرکزی دارالانشاء کمیسیون

ریاست حقوق

ریاست حقوق دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات مسوولیت دارد تا در مطابقت با قوانین نافذه کشور چارچوب دقیق و همه‌جانبه حقوقی را ترتیب نموده، در رابطه به موضوعات مختلف انتخاباتی نظریات، پیشنهادات و مشورت‌های لازم را برای اعضای کمیسیون و ریاست‌های مختلف دارالانشاء ارائه نمایند. همین‌طور این ریاست مسوولیتِ تهیه مسوده‌ها، اصول رفتار، تفاهم‌نامه‌ها و دیگر اسناد حقوقی را به عهده دارد. تمامی این موارد را آماده ساخته جهت نهایی شدن با در نظرداشت سلسله مراتب به اعضای کمیسیون پیش‌کش می‌نماید. در تشکیل این ریاست آمریت قضایایی حقوقی وجود دارد که در جریان فعالیت‌های انتخاباتی، جهت پی‌گیری قضایای حقوقی به شکایت‌ها و مشکلات کاندیداها رسیدگی می‌نمایند. پس از بررسی قضایای حقوقی، پیشنهادات و نتیجه‌ای بررسی‌ها را رسما عنوانی کمیسیون و دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات ارائه می‌نماید. هم‌چنان ریاست حقوق مسوولیت صدور اعتبار نامه در جریان عملیات انتخاباتی برای نهادهای ذیربط انتخاباتی ملی، بین المللی و کاندیداها را نیز به عهده دارد.

ریاست مالی و حسابی

ریاست مالی و حسابی، پلان‌های مالی را طرح و ترتیب نموده و مسوولیت نظارت آن را به عهده دارد. این ریاست در طرح و ترتیب بودجه پیشنهادی سالانه کمیسیون، طی مراحل و دفاع از آن نقش مهم و اساسی دارند. ریاست مالی اجراآت و پیشرفت‌ها را در رابطه به تطبیق و پیشرفت امورات کاری در مطابقت با بودجه‌ای منظور شده نظارت و ارزیابی نموده، با در نظرداشت آن گزارش از وضعیت مالی اداره را در مقاطع مختلف زمانی ترتیب و ارائه می‌نماید. مدیریت پروژه‌های اساسی و فرعی کمیسیون که وجوه مالی آن از جانب تمویل کنندگان پرداخت می‌شود نیز از جمله مسوولیت‌های این ریاست می‌باشد. فعالیت‌های پولی و مالی که شامل اجرای حواله‌های نقدی، ترتیب معاشات، تنظیم مصارف و دیگر حواله‌ها جهت انتقال پول خریداری‌ها نیز از جانب این ریاست کنترول و نظارت می‌گردد.

ریاست پلان و پالیسی

ریاست پلان وپالیسی مسوولیت ترتیب پلان و طرزالعمل‌های مرتبط به انتخابات را در مراحل مختلف به عهده داشته و در همکاری با ریاست‌های مختلف دارالانشاء مسوولیت دارد تا در مطابقت با دستورالعمل‌های تصویب شده از جانب کمیسیون، چارچوب کاری جریان فعالیت‌های مختلف انتخاباتی را مشخص سازد. این ریاست هم‌چنان فعالیت‌های مختلف در جریان انتخابات که از طریق ریاست های مختلف عملی می‌گردد هماهنگ ساخته و در مورد آن گزارشات مختلف را ترتیب می‌نماید. ریاست پلان و پالیسی در همکاری با ریاست مالی و حسابی طرح بودجه انکشافی سالانه را ترتیب نموده و در زمینه‌ مسوولیت طی مراحل و دفاع از آن را به عهده دارد. این ریاست هم‌چنان به صورت متداوم با ارگان‌های مختلف دولتی در زمینه‌ای پیشرفت‌ها و تبانی فعالیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات با اهداف موجود در سند استراتیژی ملی در ارتباط می‌باشد.

ریاست آموزش‌های انتخاباتی و ارتقای ظرفیت‌ها

ریاست آموزش های انتخاباتی و ارتقای ظرفیت‌ها، مسوول اجرای تمامی فعالیت‌های آموزشی در جریان پروسه‌های مختلف انتخابات و ارتقای ظرفیت کارمندان در کمیسیون مستقل انتخابات می‌باشد. جهت آمادگی برای انتخابات، این ریاست مواد و برنامه‌های آموزشی را جهت حاصل نمودن اطمینان از آگاهی تمامی کارمندان انتخابات در سطوح مختلف در رابطه به فعالیت‌ها و مسوولیت‌های مرتبط به ایشان، ترتیب نموده و عملی می‌سازد. ریاست آموزش های انتخاباتی و ارتقای ظرفیت‌ها هم‌چنان موظف است تا در راستای ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات و معرفی آن‌ها به برنامه‌های گوناگون آموزشی در داخل و خارج کشور، باید برنامه‌های مشخص را ترتیب نموده و از نوع اجراآت آن‌ها نظارت نماید. بخش دیگر از مسوولیت‌های این ریاست مربوط به آرشیف نمودن تمام اسناد و مدارک مرتبط به انتخابات در مراحل مختلف بوده و هم‌چنان جهت رشد ظرفیت‌ها و دست‌رسی کارمندان به مواد انتخاباتی، امور مربوط به کتاب‌خانه کمیسیون نیز از جانب این ریاست رهبری می‌گردد.

ریاست تکنالوژی معلوماتی

ریاست تکنالوژی معلوماتی مسوولیت ارائه خدمات تخنیکی مرتبط به تکنالوژی معلوماتی را در سطح دفتر مرکزی و ولایات بدوش داشته و مؤظف است تا با استفاده از وسایل دست داشته زمینه برقراری ارتباطات را در تمامی سطوح ممکن سازد. این ریاست هم‌چنان در تشکیل خویش دارای آمریت دیتابیث، ویب‌سایت دیزاینینگ و سیستم شبکه می‌باشد که در جریان فعالیت‌های پروسه‌های مختلف انتخاباتی و غیر انتخاباتی مسوولیت مدیریت دیتابیث، ویب‌سایت انترنیتی و سیستم شبکه عمومی کمیسیون را به عهده دارد. این ریاست مسوولیت مدیریت مرکز ملی ثبت معلومات را نیز به عهده داشته و کارمندان را در مورد ثبت فورمه‌های ثبت نام رای دهندگان و ثبت نتایج انتخابات آموزش می‌دهد. ریاست تکنالوژی معلوماتی در تشکیل خویش دارای کارمندان ولایتی بوده که مسوولیت امور مربوط به تکنالوژی معلوماتی را در سطح ولایات به پیش می‌برند.

ریاست اطلاعات و آگاهی‌عامه

 ریاست آگاهی عامه مسوولیت دارد تا تمامی رای دهندگان احتمالی و به صورت کل مردم افغانستان را از اهمیت انتخابات مطلع ساخته، با تهیه و ترتیب پیام‌های مؤثر آگاهی دهی با درنظرداشت ارزش‌های دینی، فرهنگی و نشر آن‌ها از طریق رسانه‌های همگانی به شمول رسانه‌های تصویری، چاپی، صوتی در قسمت تشویق و ترغیب مردم جهت مشارکت فعال و همه جانبه در انتخابات نقش اساسی را بازی نماید.

سازمان‌دهی کمپاین آگاهی عامه، آموزش کارمندان، تهیه مواد معلوماتی مرتبط به انتخابات، تطبیق برنامه‌های آگاهی عامه در سراسر کشور و نظارت بر نوع فعالیت‌ها و هماهنگ ساختن آن‌ها از جمله مسوولیت‌های این ریاست می‌باشد. ریاست آگاهی عامه در تشکیل خود دارای کارمندان دایمی در سطح هر ولایت بوده که مسوولیت عمومی موضوعات مربوط به آگاهی عامه را در ولایات مربوطه پیش می‌برند.

ریاست ارتباط خارجه

ریاست ارتباط خارجه با جوانب ذیدخل ملی و بین‌المللی، نامزدان، احزاب سیاسی، مشاهدین و سایر جوانب ذیعلاقه که در انتخابات به نحوی ذیدخل است در ارتباط بوده و این گروه‌ها را همواره از چگونگی پیشرفت در اجراآت آگاه می‌سازند. این ریاست در جریان پروسه‌های انتخاباتی مسوولیت سازماندهی و تنظیم ارتباط با جوانب ذیدخل، فراهم‌آوری تسهیلات لازم برای مشاهدین ملی و بین المللی را به عهده دارد. ریاست ارتباط خارجه و مسوولیت بخش پروتوکل کمیسیون را پیش می‌برد. این ریاست در جریان فعالیت‌های انتخاباتی دارای تشکیلات موقت در سطح ولایات بوده که امور مربوط به این ریاست را در سطح ولایات نیز پیش می‌برد.

ریاست عملیات ساحه‌ای

ریاست عملیات ساحه‌ای وظیفه تأمین ارتباط با دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را به عهده داشته و با همکاری ریاست‌های مختلف دارالانشاء از طریق ارسال هدایات و رهنمودها امور مربوط به دفتر ولایتی را تنظیم می‌نماید. این ریاست هم‌چنان موظف است تا از اجراآت دفترهای ولایتی کمیسیون و پیشرفت در فعالیت‌های مربوطه نظارت نموده و در مورد با در نظرداشت سلسله مراتب گزارش ارایه نماید. این ریاست در جریان عملیات‌های انتخاباتی دارای تشکلیلات موقت ساحه‌ای بوده که مسوولیت تأمین ارتباط دفتر مرکزی و دفترهای ولایتی را به عهده داشته و از نوعیت فعالیت‌های دفترهای ولایتی نظارت می‌نماید. مرکز سوق و اداره امور انتخابات شامل تشکیل این ریاست بوده که در جریان فعالیت‌های انتخاباتی امور انتخابات در سطح همان ساحه‌ای که از طریق این مرکز سوق، اداره و نظارت می‌گردد. آمرین دفترهای ولایتی شامل تشکیل دایمی ریاست عملیات ساحه‌ای بوده و مسوولیت امور انتخاباتی در سطح ولایات خویش را به عهده دارند.

ریاست منابع بشری

ریاست منابع بشری مسوولیت اداره و نظارت بر امور استخدام کارمندان را در مرکز و ولایات به عهده داشته، امور مربوط به پلان گذاری، استخدام، ترتیب پیشنهادها جهت تقرر، تبدیل، عزل، ترفیع، استعفا و منفکِ کارمندان را در مطابقت با قوانین نافذه کشور و دستورالعمل‌های تصویب شده کمیسیون به پیش می‌برد. این ریاست هم‌چنان مسوولیت دارد تا با تأمین ارتباط متداوم با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی اطمینان حاصل نماید که فعالیت‌های مربوطه در مطابقت به اهداف و برنامه‌های اصلاح اداره عامه در سطوح کشور به پیش برده می‌شود.

ریاست خدمات

ریاست خدمات مسوولیت مدیریت پروژه‌‌های اساسی و فرعی کمیسیون مستقل انتخابات را که وجوه مالی آن از جانب تمویل کنندگان پرداخته می‌شود را به عهده داشته، امور مربوط به مرور و تحلیل جدول زمانی و پیشرفت کار را مطابق بودجه و پلان به انجام رسانیده، به بخش‌های مربوطه جهت حفظ و مراقبت تاسیسات ساختمانی هدایات لازم صادرنموده، نظارت از تنظیم وسایط ترانسپورتی جهت جلوگیری از سکتگی در امور اداره را به عهده داشته، کنترول امور ترمیمات تخنیکی وسایط ترانسپورتی جهت فعال نگهداشتن آن‌ها را مراقبت نموده، هم‌چنان وظایف عمده دیگر از قبیل کنترول و نظارت از تمام امور اداری جهت حصول اطمینان ازاجرای به موقع آن، نظارت ازامور اجرایی آمريت‌ها ومديريت‌‌های مربوطه غرض تسریع اجراات دربخش‌های مربوط، نظارت و کنترول از امور صفایی اداره و دادن هدايات در رابطۀ به دريافت نقايص غرض حفظ نظافت نیز به اجرا درآورده و از جمله ریاست های کلیدی در تشکیل دارالانشأ کمیسیون مستقل انتخابات می‌باشد.

ریاست اطلاعات و ارتباط با رسانه ها

این ریاست مطابق ماده هشتاد و نهم قانون انتخابات از تمام روند انتخابات از طریق رسانه های همگانی به مردم گزارش ارایه نموده، اطلاعات را بر اساس ماده دوم و پنجم قانون دسرسی به اطلاعات با نظرداشت قوانین و اسناد حقوقی مربوطه به دسترس متقاضی و عامه مردم قرار میدهد.

چون در عصر حاضر رسانه ها یک قوه تاثیر گذار محسوب میشود، به این منظور ریاست اطلاعات و ارتباط با رسانه ها وظیفه تأمین ارتباط با رسانه های داخلی و خارجی را داشته و رساندن پیامها و اطلاع رسانی از فعالیت های کمیسیون را به عهده دارد.

آمریت ارتباط با نهاد های مدنی

آمریت ارتباط با نهاد های مدنی در سال 1392 با تطبیق سیستم رتب و معاشات در چوکات ریاست عمومی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات تشکیل گردیده است. شاخص های وظی فوی آنرا، تامین ، توسعه و تحکیم روابط با احزاب سیاسی راجستر شده وزارت عدلیه و نهاد های جامعه مدنی همکار انتخابات تشکیل میدهد. این بخش با تدویر نشست های ملی انتخابات و تدویر جلسات هم آهنگی با انها نظریات نهاد های متذکره را جمع آوری و با مسولین شریک مینماید. همچنان از انکشافات و پیشرفت های پروسه های انتخاباتی نیز انها را وقتا فوقتا در جریان قرار میدهد.

آمریت جندر

آمریت جندر تحت اثر ریاست عمومی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات فعالیت می‌نماید. این بخش مسؤولیت، طرح پالیسی ها و طرزالعمل های مربوط به جندر را در بالابردن آگاهی جندر و انتخابات، ارتقای ظرفیت جهت بهبود وضعیت جندر، برابری جندر، ادغام جندر در پلانگذاری، اجراات، پالیسی ها، قوانین، مقرره ها، و برنامه های مربوط به انتخابات را دارد.

افزایش اشتراک زنان در انتخابات منحیث رأی دهندگان، کاندیدان، نمایندگان و مشاهدین، حصول اطمینان از برابری جندر و فرصت های مساوی در سیستم منابع بشری کمیسیون مستقل انتخابات در پروسه های انتخابات، نظارت از چگونگی تطبیق پالیسی افزایش مشارکت زنان در خدمات ملکی و در زمینۀ رُشد مسلکی مشارکت فعال در برنامه های کاری کمیسیون از اهداف اساسی آمریت جندر می‌باشد.

دفترهای ولایتی

دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در مراکز هر یک از 34 ولایت افغانستان، به شکل دایمی می‌باشد. هر دفتر ولایتی کمیسیون دارای چهار نفر کارمند دایمی بوده که در مواقع ضرورت از جمله در جریان پروسه‌های مختلف انتخاباتی کارمندان موقت نیز استخدام می‌نمایند. دفترهای ولایتی در مطابقت با رهنمودهای تعیین شده از جانب دفتر مرکزی، مسوولیت پلان‌گذاری، تطبیق و نظارت بر فعالیت‌های مختلف انتخاباتی را در ولایات مربوطه خویش به عهده دارند. تشکیل دایمی دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات شامل رئیس ولایتی، مدیر آگاهی عامه، مدیر تکنالوژی معلوماتی، مدیرمالی و اداری و کارمندان خدماتی می‌باشند.

 

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط