کمیسیون مستقل انتخابات متعهد است تا با استفاده از شیوه رقابت آزاد افراد شایسته را برای بست‌های خالی این نهاد به منظور پیشبرد به موقع امور اداری به کار بگمارند. ریاست منابع بشری مطابق به طرزالعمل تعیینات کارکنان خدمات ملکی بعد از منظوری مقام محترم کمیسیون مستقل انتخابات و هدایت ریاست عمومی دارالانشاء بست‌های کمبود دفترمرکزی و دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را از طریق ویب‌سایت کمیسیون مستقل انتخابات، صفحه فیسبوک کمیسیون مستقل انتخابات و ویب‌سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اعلان می‌گذارد. کاندایدان واجد شرایط بست‌های اعلان شده درخواستی‌های خود را ارسال و در ریاست منابع بشری ثبت می‌گردد. بعد ازختم تاریخ اعلان و تعیین کمیته استخدام کارکنان از طرف مقام محترم کمیسیون مستقل انتخابات پروسه شارت لیست توسط اعضای کمیته امتحان و نظارت کارشناس محترم بورد تعیینات کارکنان خدمات ملکی صورت می‌گیرد. سپس کاندایدان واجد شرایط که شارت لیست شده باشند، نام‌های شان از طریق ویب‌سایت کمیسیون انتخابات نشر می‌گردد.

پس از ختم شارت‌لیست درخواستی‌ها، برای آن عده از متقاضیان که شارت لیست نگردیده‌اند تا 48 ساعت بعد از نشر اعلان در ویب‌سایت کمیسیون، حق ثبت شکایت به بورد رسیدگی به شکایات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری داده می‌شود. بعد از بررسی شکایات و پاسخ به مکاتب بورد محترم رسیدگی به شکایات مطابق طرح استخدام کارکنان، امتحان تحریری و مصاحبه از کاندیدان واجد شرایط اخذ می‌گردد. منابع بشری با حکم دارالانشاء کمیسیون انتخابات، کمیته امتحان را ایجاد می‌نماید. کمیته امتحان مسوولیت تهیه و انتخاب سوالات، برگزاری امتحان تحریری و مصاحبه، طی مراحل و اعلان نتایج امتحان را به عهده دارند. بعد از ارزیابی امتحان تحریری و تقریری از جانب کمیته امتحان، کاندیداهای برنده تشخیص و انتخاب گردیده برای تقرر آن مطابق اصول و قوانین نافذه کشور اجراآت صورت می‌گیرد.

نظارت از روند امتحان

برای حفظ شفافیت در روند استخدام کارکنان دایمی کمیسیون انتخابات، هر دو کمیسیون (کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و کمیسیون مستقل انتخابات) از آغاز تا ختم پروسه امتحان با حضور نماینده نظارتی خویش، پروسه را نظارت می‌کنند. مسوولیت پیشبرد روند استخدام و برگزاری امتحان و مصاحبه کاندیدان بدوش کمیته امتحان و مصاحبه می‌باشد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط