شمارش معکوس روز انتخابات

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تا شنبه، ۶ میزان ۱۳۹۸ - روز انتخابات ریاست جمهوری

اخبار تازه

تاریخ انتشار 12 اسد 1400

بررسی مسوده پلان استراتیژیک پنج‌سالۀ کمیسیون!

مسوده پلان استراتیژیک پنج‌سالۀ کمیسیون مستقل انتخابات، توسط معاون ارتباطات استراتیژیک دارالانشای این نهاد، به رئیس و اعضای کمیسیون، پشکش گردیده و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تاریخ انتشار 12 اسد 1400

جریان پروسۀ شارت لیست بست‌های سوم و چهارم کمیسیون!

پروسۀ شارت لیست 49 بست سوم و چهارم خدمات مُلکی کمیسیون مستقل انتخابات، با حضورداشت کمیتۀ استخدام که مشتمل بر نمایندگان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات مُلکی، منابع بشری، جندر و ریاست‌های مربوطۀ کمیسیون مستقل انتخابات است، همه روزه (شنبه – پنج‌شنبه) در مقر این نهاد جریان دارد.

تاریخ انتشار 11 اسد 1400

تشریح پالیسی افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات مُلکی!

پالیسی افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات مُلکی، طی یک پریزنتیشن به کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات، در مقر این نهاد تشریح شد.

کمیسیون مستقل انتخابات، ۶ میزان ۱۳۹۸ را تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلان کرده و برای جلوگیری از تقلب در آن، از دستگاه بایومتریک استفاده می‌کند. بر اساس لایحه‌ی رای‌دهی، برای هر محل رای‌دهی یک دستگاه ثبت بایومتریک اختصاص داده شده و فهرست الکترونیک هر محل، در محل رای‌دهی مربوطه مطابق طرزالعمل در ماشین بایومتریک قابل استفاده می‌باشد. فهرست چاپی رای‌دهندگان هر محل رای‌دهی همراه با مواد انتخاباتی  به محل رای‌دهی ارسال می‌شود. این فهرست دارای یک بارکد نمبر مخصوص می‌باشد که دستگاه ثبت بایومتریک با خواندن آن، فهرست رای‌دهی همان محل را دریافت می‌کند. رای‌دهنده مکلف است قبل از حصول ورق رای‌دهی، اصل تذکره‌ی تابعیت یا تصدیق ثبت‌نام را که کمیسیون به منظور تثبیت هویت او مشخص نموده است، ارایه نماید.

کارکن موظف، شماره‌ی خاص تصدیق ثبت‌نام رای‌دهنده را به‌منظور معلوم نمودن شمولیت نام وی در فهرست رای‌دهندگان و تطبیق سایر معلومات رای‌دهنده در دستگاه بایومتریک وارد می‌کند. در صورت شمولیت نام رای‌دهنده در فهرست رای‌دهندگان و مطابقت معلومات رای‌دهنده، مشخصات بایومتریک رای‌دهنده اخذ و گزینه‌ی استفاده از حق رای در دستگاه همان محل رای‌دهی قید می‌گردد. هم‌چنان، در مقابل نام رای‌دهنده در فهرست چاپی رای‌دهندگان نیز نشانی صورت گرفته و به شخص اجازه‌ی رای‌دهی داده می‌شود. فهرست چاپی رای‌دهندگان با فهرست نصب‌شده در دستگاه بایومتریک باید مطابقت کامل داشته باشد. در صورتیکه شماره خاص تصدیق ثبت‌نام رای‌دهنده در فهرست رای‌دهی یک محل شامل نباشد و یا معلومات فهرست رای‌دهندگان و شخص رای‌دهنده مطابقت نداشته باشد، مطابق طرزالعمل مربوطه، شخص در آن محل رای‌دهی واجد شرایط نبوده و به مرکز یا محل رای‌دهی که نام وی در آنجا ثبت است، راهنمایی می‌گردد. 

نحوه‌ی ثبت مشخصات بایومتریک

کارکن موظف عکس چهره، عکس تذکره و نشان انگشت شصت هر دو دست رای‌دهنده‌ی واجد شرایط را اخذ می‌نماید. بعد از تکمیل روند تشخیص رای‏دهنده و ثبت بایومتریک، تصدیق ثبت  بایومتریکQR)  Code) چاپ شده و کارکن توزیع اوراق رای‌دهی آن‌را در عقب ورق رای‌دهی که برای همان فرد توزیع می‏کند، نصب می‌نماید. این امر نباید سریت رای را از بین ببرد. هرگاه انگشت شصت رای‌دهنده واجدشرایط طوری تخریب شده باشد که از لحاظ تخنیکی گرفتن نشان انگشت ناممکن باشد و یا انگشت شصت رای‌دهنده قطع باشد، نشان انگشت دیگر دست، مطابق طرزالعمل مربوطه اخذ می‌گردد. درصورتی‏که یک دست رای‏دهنده قطع باشد، نشان دو انگشت دست دیگر وی مطابق طرزالعمل اخذ خواهد شد. هرگاه هردو دست رای‏دهنده قطع باشد، صرف به عکس چهره و تذکره وی اکتفا شده و شخص می‏تواند از حق رای‌دهی اش استفاده نماید. در این حالت، موضوع در ژورنال محل ثبت می‌گردد.

یک دستگاه ثبت بایومتریک اضافی برای هر مرکز رای‌دهی اختصاص داده شده است. در صورت عدم کارکرد دستگاه مربوط به یکی از محلات رای‌دهی همان مرکز، ماشین مذکور برای استفاده در آن محل اختصاص می‏یابد. هرگاه دستگاه بایومتریک یک محل رای‌دهی، به هر دلیلی از کار باز بماند، رئیس محل در ابتدا تلاش نماید تا مشکل را رفع نماید. اگر مشکل دستگاه در اسرع وقت ممکن رفع نگردد، مدیر مرکز رای‌دهی دستگاه بایومتریک اضافی را در اختیار رئیس محل رای‌دهی قرار داده و موضوع در ژورنال محل ثبت‌شده و به دفتر ولایتی گزارش داده می‌شود.

رئیس محل و کارکن مؤظفِ استفاده از بایومتریک مسوولیت استفاده درست، حفظ و نگهداری دستگاه بایومتریک را به عهده داشته و در قبال هر نوع خرابکاری عمدی و یا عدم استفاده از ماشین بایومتریک مسوول می‏باشند.

 

برای دریافت معلومات بیشتر به شماره ۱۹۰ تماس بگیرید.

صفحه معلوماتی ۱۱  

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط