د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو ټاکنو د دایریدو په دُرشل کې دی، ددې لپاره چې شفافیت، توکو د برابرولو او تدارکاتو پروسې ته سرعت او د باکیفیته خدماتو وړاندې کولو د اصولو رعایتولو سره هغه علاقه مندې کمپنۍ او معتبر شرکتونه چې الکترونیکي آسانتیاوې ولري او د لاندې شرایطو سره کاري تجربه هم لري، ثبت او راجستر شي تر څو آزاد رقابت ته زمینه برابره او کارونه په اصولي او قانوني شکل تعقیب شي. 

کمپنیو، ساختماني شرکتونو، لوژستیکي، ترانسپورتي، تکنالوژي او د مشورتي او غیر مشورتي خدماتو وړاندې کوونکو د درخواستۍ شرطونه:

  1. د آپډیټ قانوني جواز درلودونکی وي.
  2. د کابل ښار په سطحه فعال دفترونه ولري.
  3. دولتي اداراتو سره کاري تجربه ولري.
  4. د مربوطه ادارو سره پر مجازاتو یا محرومیت باندې تورن نه وي.
  5. په هر او کم وخت کې د توکو او خدماتو د برابرولو تواناني ولري.
  6. د اداري اسنادو د حواله جاتو پروسې طې کولو تواناني او حوصله ولري.
  7. د توکو او خدماتو برابرولو لپاره مالي تواناني له پیسو له ورکولو وړاندې د پیشکي په شکل ولري.
  8. په افغانستان کې د کمو خو حقیقي قیمتونه په نظر کې نیولو سره توکې او خدمات په هماغه قیمت برابرولو تواناني ولري.
  9. د شرکت مالي باید حساب تصفیه وي. 

له واجد شرایط کمپنیو او شرکتونو څخه هیله کېږي چې د پورته لازمو نقاطو په نظر کې نیولو سره درخواستونه، د جواز کاپي، د فعالیت آدرس او د اړیکو شمیره د الکترونکي آدرس This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ددې اعلان له نشر ۷ ورځو پورې راولیږئ، له ارزیابۍ وروسته زمونږ تخنیکي ټیم له تاسې سره د فعالیت پیلولو لپاره په اړیکه کې کیږي.

IEC Social Pages