رأیه ورکونکي د دیموکراسي حیاتي قوت دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې رأیه ورکونکو ته ټول هغه معلومات چمتو کړي چې په سمه توګه د رأیې د کارونې لپاره اړین دي. د ټاکنو په اړه د زیاتو معلوماتو لپاره لاندې لینکونه کیکاږﺉ:

IEC Social Pages