په ټاکل شوي وخت له نوماندۍ څخه تېرېدل د نوماندانو مسلم حق دی. دغه موضوع د ټاکنو قانون د ۷۵مادې په لومړۍ فقره کې داسې ذکر شوې ده:" که چېرې کوم نوماند له خپلې نوماندۍ منصرف شي، مکلف دی چې په ټاکنیز مهالوېش کې تر ذکر شوې نېټې وړاندې موضوع په لیکلې بڼه له کمیسیون سره شریکه کړي" همدارنګه د دغې مادې په دویمه فقره کې راغلي دي: " کله چې کوم نوماند په ټاکنیز مهالوېش کې تر ذکر شوې نېټې وروسته له نوماندۍ تېر یا وفات شي، یا د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لخوا د نوماندانو له لیسته وایستل شي، د رایې شمېرلو پر وخت په ده پورې اړوندې رایې نه شمېرل کېږي" پر دې اساس نوماندان د رایې شمېرلو پر وخت په دوی پورې د اړوندو رایو د نه شمېرلو په خاطر مکلف دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په لیکلې بڼه له خپل انصرافه خبر کړي.

 نو د افغانستان ټولو شریفو خلکو ته خبر ورکول کېږي چې: 

  • ښاغلي ډاکټر زلمی رسول د 18مې شمېری او د (بیرغ) تاکنیزي نښي نوماند
  • ، ډاکټر شیدامحمد ابدالي د 4 مې شمېری او د (باښي) تاکنیزي نښي نوماند
  • حاجي محمد ابراهیم الکوزی د 14مې شمېری او د (پګړۍ) تاکنیزي نښي نوماند
  • نورالحق علومي د 13مې شمېری او د (نښه او د افغانستان نقشه) تاکنیزي نښي نوماند د ۱۳۹۸ د تلې د شپږمې د ولسمشریزو ټاکنو هغه نوماندان دي چې په رسمي ډول په ټاکنو کې له ګډون نه تېر شوي دي.

 د دغو نوماندانو نومونه په رایپاڼو کې چاپ شوي دي، نو په ټول هېواد کې له درنو رایه ورکوونکو هیله کېږي چې پورتنیو نوماندانو ته رایه ورنکړي او د خپلې خوښې د کوم بل نوماند په ګټه یې وکاروي، ځکه په دغو نوماندانو پورې اړوندې رایې نه شمېرل کېږي.

په درناوي

د ټاکنو خپلواک کمیسیون

IEC Social Pages