د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمن دی چې چارو کې د لاښه پر مختګ له پاره په تشو بستونوکې د آزادې سیالۍ له لاري وړ کسان وګماری. د بشری منابع ریاست د کارکونکوګمارنې ملکی خدمتونو د طرزالعمل سره سم د ټاکنو خپلواک کمیسیون محترم مقام په منظورۍ او د دارالانشا، عمومی ریاست په  لارښوونېد ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر او ولایتی د فترونو کمبود بستونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویب پاڼې، د کمیسیون فیسبوک، او د اراي اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون د ویب پانې له لارې اعلان ته سپاري. یاد بستونو ته په شرایطو برابر کسان دې خپل غوښتنلیکونه را واستوي او د بشری منابع ریاست کې ثبتیږي.د اعلان د پای نیټې نه وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کارکونکو ګمارنې کمیټه تعیینوي او د شارت لیست بهیر د ازموینې کمیټې غړو ، څارونکي ماهراو د ملکي خدمتونو او ګمارنې محترم بورد ، لخوا ترسره کیږي. په شرایطوو برابرو کسانو نومونه به له شارت لېست کېدو وروستهد ټاکنو خپلواک کمیسیون د ویب پاڼې څخه خپاره شي.

د غوښتنلیکونو  شارت لیست د پای نه وروسته، هغو داوطلبانو ته چې شارت لست شوي نه وي او کمیسیون ویب پاڼې خپورشوی اعلان څخه  ۴۸ ساعتو وروسته، د اداري اصلاحاتوخپلواک کمیسیون شکایتونو بورد کې د شکایت ثبتولو حق ورکول کیږي. وروسته د شکایتونو د څیړونو او مکتوبونو ځوابولو د شکایاتو د ارزولو د محترم بوردکارکوونکو د ګمارنې طرحې سره سم په شرایطو برابر کسانو څخه، تحریری ازموینې او مرکې اخیستل کیږي. بشری منابع د دارالانشا، په حکم سره د ازموینې کمیټه جوړوي. د ازموینې کميټه د پوښتنو چمتو کول او انتخاب تحریری امتحان او مرکې طی مراحل او د ازموینې د پایلو اعلانولومسولیت لري. دازموینې کمیټي د تحریری او تقریری ازموینې او ارزونې نه وروسته د برياليو کانديدانو تشخیص او تقرر د هېواد د نافذه قوانینو پربنسټ، اجراآت ترسره کیږي.

د ازموینې بهیر څخه څارنه

د ټاکنو د کمیسیون د دايمي کارمندانو د ګمارنې په بهیر کې د شفافیت ساتلو لپاره، دواړه کمیسیونونه (د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون او د ټاکنو خپلواک کمیسیون) څارونکي استازي د ازموینې د پیل څخه تر پایهپورې د پروسې څارنه کوي. د ګمارنې او کاندیدانو ازموینې او مرکې پرمخوړلو مسولیت د مرکې او ازموینې کمیټې پرغاړه دي.

IEC Social Pages