۱۳۹۸ سیلاوی

عکس لر

Tweets by @AfghanistanIEC

سیلاو ایرکین کمیسیونی رهبرلیک هیئتی وایشچی لری قوتلوغ رمضان آیی نینگ ییتیب کیلیشی نی برچه آچون وافغانستان مسلمان لریگه قوتلوغ بولسین آیته دی.

سیلاو ایرکین کمیسیونی رهبرلیک هیئتی وایشچی لری نینگ بویوک تینگری درگاهیدن تیله ک لری اوشبو رحمت ومغفرت آیی سببلی بوتون دعا ‌عبادت لرقبول بولسین.

اوشبونهاد نینگ رهبرلیک هیئتی وایشچی لری نینگ تینگری دن استدعالری قوتلوغ رمضان آیی نینگ ییتیب کیلیشی سببلی بوتون کسل لیک لر، مصیبت لروخشونت لر بیتیب اولکه ده قالووچی تینچلیک ویره ش برقرار بولسین.