انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

تابلوهای انتخابات ۱۳۹۸

امروز ثبت نام نمایید تا فردا رای داده بتوانید (دری)
از درست بودن نام تان مطمئن شوید تا رای داده بتوانید (دری)
آواز بیریش حقینگیزنی سقلش اوچون بیزلرگه یاردم بیرینگ (ازبکی)
ایرته گه رای بیریش اوچون، بوگون اسمینگیزنی روخطگه یازدینگ! (ازبکی)