انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

شماره عنوان بست تعداد بست موقعیت تاریخ شروع اعلان تاریخ ختم اعلان درخواست آنلاین
۱ مدیر فیسبوک ۱ دفتری مرکزی ۱۳۹۸/۳/۲۲ ۱۳۹۸/۳/۲۸ درخواست
۲ مدیرمحتویات ویب سایت ۱ دفتر مرکزی ۱۳۹۸/۳/۲۲ ۱۳۹۸/۳/۲۸ درخواست
۳ مدیر روابط خارجه ۱ دفتر ولایتی کابل ۱۳۹۸/۳/۲۲ ۱۳۹۸/۳/۲۸ *دفتر ولایتی کابل
۶ مدیر جندر ۱ دفتر ولایتی کابل ۱۳۹۸/۳/۲۲ ۱۳۹۸/۳/۲۸ *دفتر ولایتی کابل
۷ آموزگار ولایتی ۲ دفتر ولایتی کابل ۱۳۹۸/۳/۲۲ ۱۳۹۸/۳/۲۸ *دفتر ولایتی کابل
۸ مامور منابع بشری ۱ دفتر ولایتی کابل ۱۳۹۸/۳/۲۲ ۱۳۹۸/۳/۲۸ *دفتر ولایتی کابل
۹ مدیر تکنالوژی معلوماتی ۱ دفتر ولایتی کابل ۱۳۹۸/۳/۲۲ ۱۳۹۸/۳/۲۸ *دفتر ولایتی کابل

* متقاضیان خلص سوانح (CV) و کاپی اسناد تحصیلی خویش را به ریاست امور انتخاباتی کابل از ساعت ۹ قبل از ظهر الی ۳:۳۰ بعد از ظهر تسلیم نمایند.  جهت اخذ معلومات بیشتر به شماره (۰۷۸۳۱۱۳۸۵۸) به تماس شوید.