انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

تصامیم سال ۱۳۹۸

 • شماره فیصله ۰۱ – ۱۳۹۸ : تصویب اصول رفتار اعضای کمیسیون مستقل انتخابات ادامه...
 • شماره فیصله ۰۲ – ۱۳۹۸ : طرح تعدیل قانون انتخابات و نظام انتخاباتی نمایندگی چندبعدی (MDR) ادامه...
 • شماره فیصله ۰۶ – ۱۳۹۸ : تصویب تقویم انتخابات ریاست جمهووری، شورای ولایتی و ولسی جرگه ولایت غزنی، ۶ میزان ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۰۷ – ۱۳۹۸ : اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه ولایت ننگرهار ادامه...
 • شماره فیصله ۰۸ – ۱۳۹۸ : اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه ولایت لوگر ادامه...
 • شماره فیصله ۰۹ – ۱۳۹۸ : اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه ولایت هلمند ادامه...
 • شماره فیصله ۱۰ – ۱۳۹۸ : طرزالعمل تعیین موقعیت کاندیدان ریاست جمهوری و تصویر آنها در ورق رای‌دهی به اساس قرعه ادامه...
 • شماره فیصله ۱۱ – ۱۳۹۸ : اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه ولایت کندهار ادامه...
 • شماره فیصله ۱۳ – ۱۳۹۸ : ثبت نام تقویتی و ترتیب فهرست رای‌هندگان با استفاده از بایومتریک ادامه...
 • شماره فیصله ۱۴ – ۱۳۹۸ : فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ادامه...
 • شماره فیصله ۱۵ – ۱۳۹۸ : اعلان نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه میزان ۱۳۹۷ ولایات میدان وردک، کندز، بغلان و حوزه انتخاباتی کوچی‌ها ادامه...
 • شماره فیصله ۱۶ – ۱۳۹۸ : اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه ولایت پکتیا ادامه...
 • شماره فیصله ۱۷ – ۱۳۹۸ : لایحه استخدام کارکنان موقت انتخاباتی برای انتخابات‌های سال ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۱۸ – ۱۳۹۸ : تعدیل پلان عملیاتی ثبت نام تقویتی بایومتریک رای‌دهندگان و ثبت نام بایومتریک و تهیه فهرست رای‌دهندگان ولایت غزنی ادامه...
 • شماره فیصله ۱۹ – ۱۳۹۸ : تعدیل لایحه ثبت نام تقویتی و تهیه فهرست رای‌دهندگان و اصول رفتار احزاب سیاسی، مشاهدین، و رسانه ها ادامه...
 • شماره فیصله ۲۰ – ۱۳۹۸ : توظیف استثنایی کارکنان برای ثبت نام تقویتی و ثبت مشخصات بایومتریک رای‌دهندگان ادامه...
 • شماره فیصله ۲۱ – ۱۳۹۸ : بازنگری شرایط استخدام لوایح وظایف بست‌های خالی که قبلآ اعلان مطابق طرزالعمل خاص اعلان شده بودند ادامه...
 • شماره فیصله ۲۲ – ۱۳۹۸ : سیستم انتخابات شورای ولایتی ادامه...
 • شماره فیصله ۲۳ – ۱۳۹۸ : لایحه مبارزات انتخاباتی، در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی سال ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۲۵ – ۱۳۹۸ : تعدیل تقویم انتخاباتی، انتخابات ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۲۶ – ۱۳۹۸ : لایحه ثبت نام کاندیدان شوراهای ولایتی ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۲۷ – ۱۳۹۸ : طرزالعمل ثبت نام تقویتی رای‌دهندگان، ثبت نام رای‌دهندگان ولایت غزنی، طرزالعمل استخدام کارکنان موقت و طرزالعمل ثبت نام کاندیدان شورای ولایتی ادامه...
 • شماره فیصله ۲۸ – ۱۳۹۸ : لایحه ایجاد، وظایف و صلاحیت‌های کمیته رسانه‌ها و لایحه تنظیم فعالیت‌های رسانه‌های همگانی در جریان انتخابات ادامه...
 • شماره فیصله ۲۹ – ۱۳۹۸ : بحث در رابطه به معرفی عضو جانشین مرحوم داکتر محمد ابراهیم ملک زاده، وکیل منتخب ولایت غور در ولسی جرگه ادامه...
 • شماره فیصله ۳۰ – ۱۳۹۸ : تعدیل تصمیم استفاده از تکنالوژی بایومتریک و تقویم انتخاباتی ادامه...
 • شماره فیصله ۳۲ – ۱۳۹۸ : تعدیل لایحه ثبت نام تقویتی، ثبت نام رای‌دهندگان ولایت غزنی ادامه...
 • شماره فیصله ۳۳ – ۱۳۹۸ : تعدیل پلان عملیاتی ثبت نام و تهیه فهرست رای‌دهندگان ولایت غزنی، تعدیل پلان عملیاتی ثبت نام تقویتی رای‌دهندگان انتخابات ریاست جمهوری ادامه...
 • شماره فیصله ۳۴ – ۱۳۹۸ : طرزالعمل صدور اعتبارنامه و کارت شناسایی نظارت» مشاهده و تهیه گزارش ادامه...
 • شماره فیصله ۳۵ – ۱۳۹۸ : برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به‌تاریخ ۶ میزان ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۳۶ – ۱۳۹۸ : تعدیل هفت لایحه تصویب شده قبلی، مطابق فیصله نامه شماره ۱۳۹۸-۳۵ کمیسیون مستقل انتخابات ادامه...
 • شماره فیصله ۳۷ – ۱۳۹۸ : تعدیل پلان عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری، تعدیل پلان عملیاتی ثبت نام تقویتی رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری، تعدیل پلان عملیاتی ثبت نام و تهیه فهرست رایدهندگان ولایت غزنی و تعدیل طرزالعمل استخدام کارکنان مؤقت انتخاباتی ادامه...
 • شماره فیصله ۳۸ – ۱۳۹۸ : تعیین و تصدیق مراکز ثبت نام و رایدهی در جلسه علنی کمیسیون و دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات ادامه...
 • شماره فیصله ۳۹ – ۱۳۹۸ : در رابطه صدور اعتبارنامه به نهاد های ناظر، مشاهد و رسانه‌های همگانی ادامه...
 • شماره فیصله ۴۱ – ۱۳۹۸ : نشر پیام های آگاهی عامه و محتویات ویب سایت کمیسیون به زبان های پشتو، دری، اوزبیکی و انگلیسی ادامه...
 • شماره فیصله ۴۲ – ۱۳۹۸ : تطبیق ثبت نام رای دهندگان در مراکز رای‌دهی که جدیدآ تأمین امنیت شده اند ادامه...
 • شماره فیصله ۴۳ – ۱۳۹۸ : تخلیه صندوق های رای‌دهی ادامه...
 • شماره فیصله ۴۴ – ۱۳۹۸ : طرح ساختار تشکیلاتی کمیسیون ادامه...
 • شماره فیصله ۴۵ – ۱۳۹۸ : تمدید ثبت نام رای‌دهندگان در ولایت غزنی ادامه...
 • شماره فیصله ۴۷ – ۱۳۹۸ : لایحه اشتراک نمایندگان احزاب سیاسی، رسانه‌ها، ناظرین و مشاهدین ملی و بین‌المللی در جلسات علنی کمیسیون مستقل انتخابات ادامه...
 • ۱۳۹۸ شماره فیصله ۴۸ – ۱۳۹۸ : لایحه تنظیم امور مالی مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری ادامه...
 • شماره فیصله ۴۹ – ۱۳۹۸ : لایحه رای‌دهی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۵۰ – ۱۳۹۸ : صدور اعتبارنامه به سه حزب سیاسی و چهار نهاد مشاهد ادامه...
 • شماره فیصله ۵۲ – ۱۳۹۸ : لایحه شمارش آراء در انتخابات ریاست جمهوری سال (۱۳۹۸) ادامه...
 • شماره فیصله ۵۳ – ۱۳۹۸ : چگونکی اعادهٔ پول پیش‌شرط کاندیدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها ۱۳۹۷ ادامه...
 • شماره فیصله ۵۵ – ۱۳۹۸ : شناسایی مرتکبین تخلف های (مرتبط به کارکنان) انتخاباتی در جریان انتخابات ولسی جرگه ۱۳۹۷ و اتخاذ تصمیم قانونی در مورد آنان ادامه...
 • شماره فیصله ۵۶ – ۱۳۹۸ : تمدید دوره کار اعضای کمیسیون رسانه‌ها ادامه...
 • شماره فیصله ۵۷ – ۱۳۹۸ : طرزالعمل و فورمه‌های امور مالی مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۵۸ – ۱۳۹۸ : لایحه جمع بندی نتایج انتخابات ریاست جمهوری ادامه...
 • شماره فیصله ۶۰ – ۱۳۹۸ : طرزالعمل رای‌دهی و شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۶۱ – ۱۳۹۸ : طرزالعمل نظارت و رسیدگی به تخطی‌ها و تخلفات رسانه‌ای مبارزات انتخاباتی ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۶۲ – ۱۳۹۸ : چاپ فورمه نتایج برای بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۶۳ – ۱۳۹۸ : صدور اعتبارنامه به نهادهای که درخواست ارایه نموده اند ادامه...
 • شماره فیصله ۶۸ – ۱۳۹۸ : طرزالعمل بسته بندی مواد حساس انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ ادامه...