تصاویر

دعوتنامه مطبوعاتی

به تمام ارگان های محترم رسانه یی! 

قرار که شما بهتر میدانید ۲۹ میزان روز ملی زبان اوزبیکی میباشد و کمیسیون های انتخاباتی از این روز ( ۲۹ میزان روز ملی زبان اوزبیکی)  با برگزاری همایش با شکوهی، گرامیداشت به عمل می آورد.

بناً از تمام رسانه های محترم خواهشمندیم برای پوشش خبری این برنامه تشریف آورده ممنون سازند. 

زمان: دوشنبه، ۵عقرب، ساعت ۰۱:۰۰ بعد از ظهر

مکان: سرک کابل جلال آباد، پکتیاکوت، کمیسیون مستقل انتخابات- مرکز رسانه ها

Tweets by @AfghanistanIEC

موضوع تاریخ شروع تاریخ ختم

نام پروژه:{تهیه و تدارک ۳۸ قلم قرطاسیه باب مورد نیاز دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات}

کود پروژه: IEC/KBL/G4/NCB/1399

کمیسیون مستقل انتخابات از تمام واجدین شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک قرطاسیه باب مورد نیاز این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از ریاست تدارکات کمیسیون و ویب سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به ریاست تدارکات کمیسیون واقع پکتیا کوت، سرک کابل - جلال آباد، شهر کابل ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ  83,000 هشتاد و سه هزار افغانی اخذ میگردد.

 ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۳۹۹/۱/۶

نام پروژه: {ترمیم وتهیه پرزه جات ۲۲۶ پایه ایرکندشن های دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات}

کود پروژه: IEC/KBL/G3/NCB/1399

کمیسیون مستقل انتخابات از تمام واجدین شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ترمیم و تهیه پرزه جات ۲۲۶ پایه ایرکندیشن های دفتر مرکزی این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را از ریاست تدارکات کمیسیون مستقل انتخابات و ویب سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به ریاست تدارکات کمیسیون مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت، سرک کابل - جلال آباد، شهر کابل ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ 35000 سی وپنچ هزار افغانی اخذ میگردد.

قابل ذکر استکه تاریخ افرگشایی در روز رخصتی جمعه واقع شده فردای انکه روز شنبه 26 دلو میباشد نیز رخصتی عمومی است بناْ جلسه افرگشایی بتاریخ ۲۷ دلو روز یکشنبه میباشد.

۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

نام پروژه: {تهیه و تدارک ۲۱۵۰۰۰ لیتر تیل دیزل و ۱۵۰۰۰ لیتر تیل پطرول مورد نیاز دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات}

کود پروژه: IEC/KBL/G1/NCB/1399

کمیسیون مستقل انتخابات از تمام واجدین شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک تیل مورد نیاز این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را از ریاست تدارکات کمیسیون مستقل انتخابات و ویب سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به ریاست تدارکات کمیسیون مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت، سرک کابل - جلال آباد، شهر کابل ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ 420،000 چهارصدو بیست هزار افغانی اخذ میگردد.

۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

پروژه تهیه و تدارک 48 قلم قرطاسیه باب مورد نیاز کمیسیون مستقل انتخابات برای سال مالی 1398 دارای نمبر تشخیصیه: NPA/IEC/98/G-2569/NCB

اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از کمیسیون مستقل انتخابات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 48 قلم قرطاسیه باب مورد نیاز کمیسیون مستقل انتخابات NPA/IEC/98/G-2569/NCB

  اشتراک نموده و شرطنامه را از ویب سایت {www.ageops.net} و یا در حافظه یا فلش میموری از {ریاست تحلیل پروژ ها و انکشاف برنامه ها اداره تدارکات ملی} بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات  طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت {10:00 قبل از ظهر} روز { دوشنبه} تاریخ {24/ سرطان /1398} به {صالون کنفرانس های اداره تدارکات ملی - اداره تدارکات ملی} واقع { ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری،اداره تدارکات ملی، منزل اول تعمیر اداره تدارکات ملی - کابل، افغانستان}  ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت بانک گرنتی حاوی مبلغ 55,000 پنجاه و پنج هزار افغانی ارایه گردد.

جلسه آفرگشایی به روز { دوشنبه}تاریخ{24 سرطان 1398} ساعت {10:00 قبل از ظهر } در { ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، اداره تدارکات ملی، صالون کنفرانس ها ، منزل اول تعمیر اداره تدارکات ملی- کابل، افغانستان} تدویر می گردد.

آدرس: صالون کنفرانس های اداره تدارکات ملی ، اداره تدارکات ملی،  ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، پشتونستان وات ،کابل افغانستان

شخص ارتباطی:   گل محمد یعقوبی

شماره تماس: 0202147554

آدرس الکترونیکی: به  ل This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  کاپی  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ۱۳۹۸/۴/۳ ۱۳۹۸/۴/۲۳

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود کمیسیون مستقل انتخابات در نظر دارد ، قرارداد (تهیه و تدارک29 قلم رنگ باب پرنترهای مورد نیاز دفتر مرکزی) خویش را به شرکت محترم  خدمات لوژستیکی عباد اسرار دارای جواز نمبر 54802 واقع کارته نو، سرک سوم ،ناحیه هشتم ،مرکز کابل، کابل، افغانستان که مبلغ مجموعی995،301  نه صدو نود پنج هزارو سه صدویک افغانی را احتوا مینماید اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را  از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به  ریاست دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت، سرک عمومی کابل – جلال آباد، کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

 ۱۳۹۸/۴/۲  ۱۳۹۸/۴/۸