انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

موضوع تاریخ شروع تاریخ ختم

پروژه تهیه و تدارک 48 قلم قرطاسیه باب مورد نیاز کمیسیون مستقل انتخابات برای سال مالی 1398 دارای نمبر تشخیصیه: NPA/IEC/98/G-2569/NCB

اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از کمیسیون مستقل انتخابات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 48 قلم قرطاسیه باب مورد نیاز کمیسیون مستقل انتخابات NPA/IEC/98/G-2569/NCB

  اشتراک نموده و شرطنامه را از ویب سایت {www.ageops.net} و یا در حافظه یا فلش میموری از {ریاست تحلیل پروژ ها و انکشاف برنامه ها اداره تدارکات ملی} بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات  طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت {10:00 قبل از ظهر} روز { دوشنبه} تاریخ {24/ سرطان /1398} به {صالون کنفرانس های اداره تدارکات ملی - اداره تدارکات ملی} واقع { ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری،اداره تدارکات ملی، منزل اول تعمیر اداره تدارکات ملی - کابل، افغانستان}  ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت بانک گرنتی حاوی مبلغ 55,000 پنجاه و پنج هزار افغانی ارایه گردد.

جلسه آفرگشایی به روز { دوشنبه}تاریخ{24 سرطان 1398} ساعت {10:00 قبل از ظهر } در { ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، اداره تدارکات ملی، صالون کنفرانس ها ، منزل اول تعمیر اداره تدارکات ملی- کابل، افغانستان} تدویر می گردد.

آدرس: صالون کنفرانس های اداره تدارکات ملی ، اداره تدارکات ملی،  ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، پشتونستان وات ،کابل افغانستان

شخص ارتباطی:   گل محمد یعقوبی

شماره تماس: 0202147554

آدرس الکترونیکی: به  ل This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  کاپی  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ۱۳۹۸/۴/۳ ۱۳۹۸/۴/۲۳

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود کمیسیون مستقل انتخابات در نظر دارد ، قرارداد (تهیه و تدارک29 قلم رنگ باب پرنترهای مورد نیاز دفتر مرکزی) خویش را به شرکت محترم  خدمات لوژستیکی عباد اسرار دارای جواز نمبر 54802 واقع کارته نو، سرک سوم ،ناحیه هشتم ،مرکز کابل، کابل، افغانستان که مبلغ مجموعی995،301  نه صدو نود پنج هزارو سه صدویک افغانی را احتوا مینماید اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را  از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به  ریاست دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت، سرک عمومی کابل – جلال آباد، کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

 ۱۳۹۸/۴/۲  ۱۳۹۸/۴/۸