تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

فعلآ هیچ بست موجود نمی باشد.

موضوع تاریخ شروع تاریخ ختم

موضوع: اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود کمیسیون مستقل انتخابات در نظر دارد ، قرارداد (تهیه و تدارک 625 قلم پرزه جات مختلف النوع وسایط دفتر مرکزی کمیسیون) خویش را به شرکت محترم نوی عثمان شیرزی دارای جواز نمبر 010119151 واقع قوای مرکز ،تویتا مارکیت-  مرکز کابل افغانستان  که مجموعا قرارداد مبلغ 5496220 پنج میلیون و چهارصد و نودوشش هزار و دو صد و بیست افغانی را احتوا مینماید اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را  از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به  ریاست دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت، سرک عمومی کابل – جلال آباد، کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۰  ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

موضوع: اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود کمیسیون مستقل انتخابات در نظر دارد ، قرارداد (تهیه و تدارک 30 قلم روغنیات و فلترباب) خویش را به شرکت محترم تجارتی مقدس عزیزی دارای جواز نمبر 10697 واقع مهمند اتفاق مارکیت ، مرکز کابل افغانستان  که مجموعا قرارداد مبلغ 1765119 یک میلیون هفتصدو شصت و پنج هزارو یکصدو نزده  افغانی را احتوا مینماید اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را  از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به  ریاست دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت، سرک عمومی کابل – جلال آباد، کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۱  ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

موضوع: اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود کمیسیون مستقل انتخابات در نظر دارد ، قرارداد (تهیه و تدارک 38 قلم قرطاسیه باب) خویش را به شرکت محترم خدمات لوژستیکی عباد اسرار دارای جواز نمبر 54802  واقع کارته نو سرک سوم ناحیه(8)، مرکز کابل افغانستان  که مجموعا قرارداد مبلغ 2,901,329 دو  میلیون نو صدو یک هزارو سه صدو بیست و نه افغانی را احتوا مینماید اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را  از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به  ریاست دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت، سرک عمومی کابل – جلال آباد، کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

 ۱۳۹۹/۰۴/۲۶  ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

موضوع: اعلان  مجدد داوطلبی پرزه جات

نام پروژه:{تهیه و تدارک ۶۲۵ قلم پرزه جات وسایط مختلف النوع مورد نیاز دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات}

کود پروژه: IEC/KBL/RG3/NCB/1399

کمیسیون مستقل انتخابات از تمام واجدین شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک ۶۲۵ قلم پرزه جات مورد نیاز این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از ریاست تدارکات کمیسیون و ویب سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به ریاست تدارکات کمیسیون واقع پکتیا کوت، سرک کابل - جلال آباد، شهر کابل ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ  300000  سه صد هزار افغانی اخذ میگردد.

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵  ۱۳۹۹/۰۵/۰۴

اعلان  مجدد داوطلبی روغنیات و فلترباب

نام پروژه:{تهیه و تدارک ۳۰ قلم روغنیات و فلترباب مورد نیاز دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات}

کود پروژه: IEC/KBL/G5/NCB/1399

کمیسیون مستقل انتخابات از تمام واجدین شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک  30  قلم روغنیات و فلترباب مورد نیاز این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از ریاست تدارکات کمیسیون و ویب سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به ریاست تدارکات کمیسیون واقع پکتیا کوت، سرک کابل - جلال آباد، شهر کابل ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ  65000 شصت و پنج هزار افغانی اخذ میگردد.

 ۱۳۹۹/۰۳/۱۳  ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

اعلان داوطلبی پروژه پرزه جات

نام پروژه:{تهیه و تدارک ۶۲۵ قلم پرزه جات وسایط مختلف النوع مورد نیاز دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات}
کود پروژه: IEC/KBL/G3/NCB/1399
کمیسیون مستقل انتخابات از تمام واجدین شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک پرزه جات مورد نیاز این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از ریاست تدارکات کمیسیون و ویب سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به ریاست تدارکات کمیسیون واقع پکتیا کوت، سرک کابل - جلال آباد، شهر کابل ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ 300000 سه صد هزار افغانی اخذ میگردد.

۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، کمیسیون مستقل انتخابات در نظر دارد، قرارداد (تهیه ۲۱۵۰۰۰ لیتر تیل دیزل و ۱۵۰۰۰ لیتر تیل پطرول مورد ضرورت دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات) خویش را به شرکت محترم تجارتی احسان فرید دارای جواز نمبر 217 واقع میرویس میدان، مرکز کابل، کابل-افغانستان که مجموعا قرارداد مبلغ 11040000 یازده میلیون و چهل هزار افغانی را احتوا مینماید، اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اطلاعیه الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت، سرک عمومی کابل – جلال آباد، کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

با احترام

حواعلم نورستانی

رییس عمومی کمیسیون مستقل انتخابات

 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

نام پروژه:{تهیه و تدارک ۳۸ قلم قرطاسیه باب مورد نیاز دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات}

کود پروژه: IEC/KBL/G4/NCB/1399

کمیسیون مستقل انتخابات از تمام واجدین شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک قرطاسیه باب مورد نیاز این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از ریاست تدارکات کمیسیون و ویب سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به ریاست تدارکات کمیسیون واقع پکتیا کوت، سرک کابل - جلال آباد، شهر کابل ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ  83,000 هشتاد و سه هزار افغانی اخذ میگردد.

 ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۳۹۹/۱/۶

نام پروژه: {ترمیم وتهیه پرزه جات ۲۲۶ پایه ایرکندشن های دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات}

کود پروژه: IEC/KBL/G3/NCB/1399

کمیسیون مستقل انتخابات از تمام واجدین شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ترمیم و تهیه پرزه جات ۲۲۶ پایه ایرکندیشن های دفتر مرکزی این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را از ریاست تدارکات کمیسیون مستقل انتخابات و ویب سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به ریاست تدارکات کمیسیون مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت، سرک کابل - جلال آباد، شهر کابل ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ 35000 سی وپنچ هزار افغانی اخذ میگردد.

قابل ذکر استکه تاریخ افرگشایی در روز رخصتی جمعه واقع شده فردای انکه روز شنبه 26 دلو میباشد نیز رخصتی عمومی است بناْ جلسه افرگشایی بتاریخ ۲۷ دلو روز یکشنبه میباشد.

۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

نام پروژه: {تهیه و تدارک ۲۱۵۰۰۰ لیتر تیل دیزل و ۱۵۰۰۰ لیتر تیل پطرول مورد نیاز دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات}

کود پروژه: IEC/KBL/G1/NCB/1399

کمیسیون مستقل انتخابات از تمام واجدین شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک تیل مورد نیاز این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را از ریاست تدارکات کمیسیون مستقل انتخابات و ویب سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به ریاست تدارکات کمیسیون مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت، سرک کابل - جلال آباد، شهر کابل ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ 420،000 چهارصدو بیست هزار افغانی اخذ میگردد.

۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

پروژه تهیه و تدارک 48 قلم قرطاسیه باب مورد نیاز کمیسیون مستقل انتخابات برای سال مالی 1398 دارای نمبر تشخیصیه: NPA/IEC/98/G-2569/NCB

اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از کمیسیون مستقل انتخابات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 48 قلم قرطاسیه باب مورد نیاز کمیسیون مستقل انتخابات NPA/IEC/98/G-2569/NCB

  اشتراک نموده و شرطنامه را از ویب سایت {www.ageops.net} و یا در حافظه یا فلش میموری از {ریاست تحلیل پروژ ها و انکشاف برنامه ها اداره تدارکات ملی} بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات  طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت {10:00 قبل از ظهر} روز { دوشنبه} تاریخ {24/ سرطان /1398} به {صالون کنفرانس های اداره تدارکات ملی - اداره تدارکات ملی} واقع { ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری،اداره تدارکات ملی، منزل اول تعمیر اداره تدارکات ملی - کابل، افغانستان}  ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت بانک گرنتی حاوی مبلغ 55,000 پنجاه و پنج هزار افغانی ارایه گردد.

جلسه آفرگشایی به روز { دوشنبه}تاریخ{24 سرطان 1398} ساعت {10:00 قبل از ظهر } در { ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، اداره تدارکات ملی، صالون کنفرانس ها ، منزل اول تعمیر اداره تدارکات ملی- کابل، افغانستان} تدویر می گردد.

آدرس: صالون کنفرانس های اداره تدارکات ملی ، اداره تدارکات ملی،  ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، پشتونستان وات ،کابل افغانستان

شخص ارتباطی:   گل محمد یعقوبی

شماره تماس: 0202147554

آدرس الکترونیکی: به  ل This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  کاپی  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ۱۳۹۸/۴/۳ ۱۳۹۸/۴/۲۳

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود کمیسیون مستقل انتخابات در نظر دارد ، قرارداد (تهیه و تدارک29 قلم رنگ باب پرنترهای مورد نیاز دفتر مرکزی) خویش را به شرکت محترم  خدمات لوژستیکی عباد اسرار دارای جواز نمبر 54802 واقع کارته نو، سرک سوم ،ناحیه هشتم ،مرکز کابل، کابل، افغانستان که مبلغ مجموعی995،301  نه صدو نود پنج هزارو سه صدویک افغانی را احتوا مینماید اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را  از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به  ریاست دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت، سرک عمومی کابل – جلال آباد، کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

 ۱۳۹۸/۴/۲  ۱۳۹۸/۴/۸
موضوع تاریخ شروع تاریخ ختم

نام پروژه:{تهیه و تدارک ۴۱۸ قلم پرزه جات مورد نیاز وسایط دفتر مرکزی}

کود پروژه: IEC/1400/G-38

کمیسیون مستقل انتخابات از تمام واجدین شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک ۴۱۸ قلم پرزه جات مورد نیاز وسایط دفتر مرکزی این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تدارکات کمیسیون مستقل انتخابات و یا سافت کاپی آنرا از ویب سایت اداره محترم تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به آمریت تدارکات کمیسیون واقع پکتیا کوت، سرک کابل - جلال آباد، شهر کابل ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ  300,000 سه صد هزار افغانی اخذ میگردد.

شماره تماس: ۰۷۹۴۷۷۹۸۸۳

 ۱۳۹۹/۰۹/۰۸  ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

موضوع: نشر اعلان مزایده اجناس داغمه جات دفتر مرکزی کمیسیون

جهت باز نمودن اعلان مزایده اجناس داغمه لطفآ اینجا را کلیک نماید. برای معلومات به این شماره تماس حاصل نماید: ۰۷۹۶۷۳۶۸۳۰

۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

شفافیت در روند کاری و پاسخ‌گوی در مورد کارهای انجام شده در تمامی نهادها یک اصل مهم است. کمیسیون مستقل انتخابات نیز سازوکارهای قانونی، جهت شفافیت و پاسخ‌دهی به شهروندان کشور در نظر گرفته است.

در سال 1383 برای نخستین بار قانون انتخابات تدوین و از جانب رییس جمهور توشیح شدند. تنظیم و برگزاری نخستین انتخابات با همکاری دفتر سازمان ملل متحد صورت گرفتند. به منظور برگزاری نخستین انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی 1384 «دفتر مشترک تنظیم انتخابات» مرکب از اعضای داخلی و خارجی تشکیل شدند.

کمیسسیون مستقل انتخابات به عنوان کمیسیون موقت در دفتر مشترک آغاز به کار کرد و انتخابات ولسی جرگه 1384 را برگزار نمودند. دفتر مشترک تنظیم انتخابات تا پایان انتخابات ولسی جرگه فعال بودند، سپس منحل و براساس ماده 156 قانون اساسی افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی در کشور، ایجاد و جاگزین دفتر مشترک تنظیم انتخابات گردید. وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات در قانون انتخابات معین شده است.

برای رسیدگی به تخلف‌ها و تخطی‌های انتخاباتی کمیسیون شکایات انتخاباتی مطابق قانون انتخابات عمل می‌کند. موضوعاتی را که در محدوده صلاحیت کمیسیون شکایات قرار داشته باشند در صورت موجودیت شکایت یا اعتراض ویا بدون موجودیت آن‌ها، مورد رسیدگی و بررسی قرار دهند. کمیسیون مستقل انتخابات به منظور تأمین شفافیت در روند انتخابات و حساب‌دهی بهتر به مردم افغانستان یک سلسله اقداماتی روی دست گرفت که سلامت انتخابات را حفظ نماید.

با رویکرد شفافیت از تمامی مراحل انتخابات، پاسخ‌گوی و اطلاع‌رسانی به مردم افغانستان را افزایش داده است. تلاش‌ها و سهولت‌های ذیل را جهت شفافیت و حساب‌دهی به شهروندان در نظر گرفته است:

  • تلاش جهت شفافیت در استخدام کارمندان مرکزی و دفترهای ولایتی کمیسیون؛
  • برگزاری امتحان کانکور جهت استخدام کارمندان موقت برای روز انتخابات؛
  • گزارش‌دهی از روند کاری به تمامی شهروندان و رسانه‌ها؛
  • برگزاری نشست‌های منظم با تمویل کنندگان و جوانب ذیدخل (مشاهدان، ناظران، احزاب سیاسی و رسانه‌ها) و دریافت نظریات و پیشنهادات آنان جهت بهبود روند کاری در نظر می‌گیرند؛
  • ریاست اطلاعات و آگاهی عامه کمیسیون انتخابات فعالیت‌های رسانه‌های داخلی و خارجی را که پالیسی‌ها و فعالیت های کمیسیون مستقل انتخابات را مورد بررسی قرار می‌دهند، به صورت منظم نظارت می‌نماید؛
  • افزایش برنامه‌های معلوماتی آگاهی‌عامه به عموم شهروندان (رای‌دهندگان، کاندیدان، نهادهای ذیربط و رسانه‌ها)؛
  • ایجاد فرصت نظارت از جلسات کمیسیون به جوانب ذیدخل، تا آنان بتوانند از جلسات اعضای کمیسیون مشاهده به عمل آروند؛
  • مطابق ماده (89) قانون انتخابات، کمیسیون از تمامی روند انتخابات قبل و بعد از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج ابتدایی و نهایی هر انتخابات از طریق رسانه‌های همگانی به مردم گزارش ارائه می‌نماید؛
  • ترتیب فهرست رای‌دهندگان برای نخستین بار در کشور در نظر گرفته شده است و نام رای‌دهندگان در آن ثبت است، روز انتخابات مطابق نام در فهرست رای‌دهندگان عمل می‌شود؛
  • استفاده از ماشین بایومتریک در روز انتخابات به منظور جلوگیری از رای تکراری و شناسایی افراد متقلب؛