تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

موضوع تاریخ شروع تاریخ ختم

نام پروژه:{تهیه و تدارک ۴۱۸ قلم پرزه جات مورد نیاز وسایط دفتر مرکزی}

کود پروژه: IEC/1400/G-38

کمیسیون مستقل انتخابات از تمام واجدین شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک ۴۱۸ قلم پرزه جات مورد نیاز وسایط دفتر مرکزی این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تدارکات کمیسیون مستقل انتخابات و یا سافت کاپی آنرا از ویب سایت اداره محترم تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به آمریت تدارکات کمیسیون واقع پکتیا کوت، سرک کابل - جلال آباد، شهر کابل ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ  300,000 سه صد هزار افغانی اخذ میگردد.

شماره تماس: ۰۷۹۴۷۷۹۸۸۳

 ۱۳۹۹/۰۹/۰۸  ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

موضوع: نشر اعلان مزایده اجناس داغمه جات دفتر مرکزی کمیسیون

جهت باز نمودن اعلان مزایده اجناس داغمه لطفآ اینجا را کلیک نماید. برای معلومات به این شماره تماس حاصل نماید: ۰۷۹۶۷۳۶۸۳۰

۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴