تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

موضوع تاریخ شروع تاریخ ختم

موضوع: نشر اعلان مزایده اجناس داغمه جات دفتر مرکزی کمیسیون

جهت باز نمودن اعلان مزایده اجناس داغمه لطفآ اینجا را کلیک نماید. برای معلومات به این شماره تماس حاصل نماید: ۰۷۹۶۷۳۶۸۳۰

۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

موضوع: اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود کمیسیون مستقل انتخابات در نظر دارد ، قرارداد (تهیه و تدارک 625 قلم پرزه جات مختلف النوع وسایط دفتر مرکزی کمیسیون) خویش را به شرکت محترم نوی عثمان شیرزی دارای جواز نمبر 010119151 واقع قوای مرکز ،تویتا مارکیت-  مرکز کابل افغانستان  که مجموعا قرارداد مبلغ 5496220 پنج میلیون و چهارصد و نودوشش هزار و دو صد و بیست افغانی را احتوا مینماید اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را  از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به  ریاست دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت، سرک عمومی کابل – جلال آباد، کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۰  ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

موضوع: اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود کمیسیون مستقل انتخابات در نظر دارد ، قرارداد (تهیه و تدارک 30 قلم روغنیات و فلترباب) خویش را به شرکت محترم تجارتی مقدس عزیزی دارای جواز نمبر 10697 واقع مهمند اتفاق مارکیت ، مرکز کابل افغانستان  که مجموعا قرارداد مبلغ 1765119 یک میلیون هفتصدو شصت و پنج هزارو یکصدو نزده  افغانی را احتوا مینماید اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را  از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به  ریاست دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت، سرک عمومی کابل – جلال آباد، کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۱  ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

موضوع: اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود کمیسیون مستقل انتخابات در نظر دارد ، قرارداد (تهیه و تدارک 38 قلم قرطاسیه باب) خویش را به شرکت محترم خدمات لوژستیکی عباد اسرار دارای جواز نمبر 54802  واقع کارته نو سرک سوم ناحیه(8)، مرکز کابل افغانستان  که مجموعا قرارداد مبلغ 2,901,329 دو  میلیون نو صدو یک هزارو سه صدو بیست و نه افغانی را احتوا مینماید اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را  از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به  ریاست دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت، سرک عمومی کابل – جلال آباد، کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

 ۱۳۹۹/۰۴/۲۶  ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

موضوع: اعلان  مجدد داوطلبی پرزه جات

نام پروژه:{تهیه و تدارک ۶۲۵ قلم پرزه جات وسایط مختلف النوع مورد نیاز دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات}

کود پروژه: IEC/KBL/RG3/NCB/1399

کمیسیون مستقل انتخابات از تمام واجدین شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک ۶۲۵ قلم پرزه جات مورد نیاز این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از ریاست تدارکات کمیسیون و ویب سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به ریاست تدارکات کمیسیون واقع پکتیا کوت، سرک کابل - جلال آباد، شهر کابل ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ  300000  سه صد هزار افغانی اخذ میگردد.

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵  ۱۳۹۹/۰۵/۰۴

اعلان  مجدد داوطلبی روغنیات و فلترباب

نام پروژه:{تهیه و تدارک ۳۰ قلم روغنیات و فلترباب مورد نیاز دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات}

کود پروژه: IEC/KBL/G5/NCB/1399

کمیسیون مستقل انتخابات از تمام واجدین شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک  30  قلم روغنیات و فلترباب مورد نیاز این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از ریاست تدارکات کمیسیون و ویب سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به ریاست تدارکات کمیسیون واقع پکتیا کوت، سرک کابل - جلال آباد، شهر کابل ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ  65000 شصت و پنج هزار افغانی اخذ میگردد.

 ۱۳۹۹/۰۳/۱۳  ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

اعلان داوطلبی پروژه پرزه جات

نام پروژه:{تهیه و تدارک ۶۲۵ قلم پرزه جات وسایط مختلف النوع مورد نیاز دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات}
کود پروژه: IEC/KBL/G3/NCB/1399
کمیسیون مستقل انتخابات از تمام واجدین شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک پرزه جات مورد نیاز این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از ریاست تدارکات کمیسیون و ویب سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به ریاست تدارکات کمیسیون واقع پکتیا کوت، سرک کابل - جلال آباد، شهر کابل ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ 300000 سه صد هزار افغانی اخذ میگردد.

۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، کمیسیون مستقل انتخابات در نظر دارد، قرارداد (تهیه ۲۱۵۰۰۰ لیتر تیل دیزل و ۱۵۰۰۰ لیتر تیل پطرول مورد ضرورت دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات) خویش را به شرکت محترم تجارتی احسان فرید دارای جواز نمبر 217 واقع میرویس میدان، مرکز کابل، کابل-افغانستان که مجموعا قرارداد مبلغ 11040000 یازده میلیون و چهل هزار افغانی را احتوا مینماید، اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اطلاعیه الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت، سرک عمومی کابل – جلال آباد، کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

با احترام

حواعلم نورستانی

رییس عمومی کمیسیون مستقل انتخابات

 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶