انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات طی کنفرانس مطبوعاتی در مورد تقویم انتخابات ریاست جمهوری معلومات ارایه کرد.

حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت، "کمیسیون برگزاری انتخابات های پیشرو را مشروط بر همکاری نهادهای ذیدخل اعلان کرده بود، اکنون بر بنیاد مشوره با نهادهای ذیدخل تقویم انتخابات ریاست جمهوری اعلان و نشر میگردد".

به اساس این نتایج اشخاصی که توانستند بیشترین آراء را بدست آرند قرار ذیل است:

به اساس این نتایج اشخاصی که توانستند بیشترین آراء را بدست آرند قرار ذیل است:

به اساس این نتایج اشخاصی که توانستند بیشترین آراء را بدست آرند قرار ذیل است:

 به اساس این نتایج اشخاصی که توانستند بیشترین آراء را بدست آرند قرار ذیل است: