انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات اعادهء پول تضمین کاندیدان انتخابات پارلمانی، اعم از وکلأ محترم پارلمان، کاندیدان که بیشتر از ٪2 آرا را کسب نموده اند، کاندیدان غیر واجد شرایط، انصرافی و کاندیدان متوفی را ذریعه چک های نقده که بنام هر یک از آنها صادرگردید به مسؤلین مالی ریاست های امور انتخابات ولایات ، تسلیم نموده است .

کمیسیون مستقل انتخابات روند بازشماری، تفیش و تطبیق فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی را فردا ۲۷دلو ۱۳۹۸ ساعت ۸:۳۰ قبل از ظهر در دفتر مرکزی و دفاتر ولایتی این نهاد آغاز مینماید.

بعد از اعلان نتایج ابتدائی انتخابات ریاست جمهوری از جانب کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ 1 جدی1398 به اساس قانون، لوایح و طرزالعمل های انتخاباتی، رسیدگی به شکایات نسبت به نتایج ابتدائی انتخابات از وظایف اساسی کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی می‌باشد.

کمیسیون مستقل انتخابات به اساس یافته های خویش از جریان جمع بندی نتایج، تجزیه و تحلیل معلومات بایومتریک، مطابق احکام قانون، لایحه و طرزالعمل مربوطه تصمیم اتخاذ نمود تا برخی از محلات رایدهی تفتیش و بازشماری گردد.

صفحاتی جعلی در رسانه های اجتماعی (بخصوص فیسبوک و تویتر) به نام خانم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات موضوعاتی سیاسی و انتخاباتی را به نشر میرسانند که مربوط به رئیس این نهاد نمیباشد.