تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات طی نشست خبری به رسانه ها گفت که حفاظت از آرای واقعی مردم وظیفه اساسی کمیسیون مستقل انتخابات است و بخاطر تامین شفافیت و صداقت در نتایج انتخابات گام های مستحکم را برداشته است.

یک فرد مشکوک موترسایکل سوار که از چند روز بدینسو مولانا محمد عبد الله عضو کمیسیون مستقل انتخابات را تعقیب مینمود، از سوی محافظان وی در منطقه سرای شمالی حوزه هفدهم شهر کابل باز داشت شد.

کمیسیون مستقل انتخابات در مورد تاخیراعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری کنفرانس مطبوعاتی دایر کرد.

کمیسیون مستقل انتخابات، درحدود 23176 فورم نتایج دیجیتلی که حدود 1 میلیون و 7 صدو 87 هزار مشخصات رأی دهندگان می‌شود را درمرکز دیجیتلی پروسس کرده است.

گروه داد‌خواهی حقوق سیاسی زنان با اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در مقر این کمیسیون دیدار کردند.