انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

در کمیسیون مستقل انتخابات امروز برای نخستین بار مرکز دیجیتالی به منظور بررسی جدول نتایج آرای انتخابات ریاست جمهوری افتتاح شد.

مولانا محمد عبدالله طی یک نشست مطبوعاتی گفت: ارقام سطح اشتراک رایدهندگان در ولایت کندز و تخار به استثنای ۲۰ مرکز بدست آمده، اما گزارشات فراه و بدخشان هنوز زیر کار بوده و کوشش ها جریان دارد تا ار قام سطح اشتراک رایدهندگان و جدول نتایج آن بدست آید.

کمیسیون مستقل انتخابات از رسیدن مواد انتخاباتی ۳ صد ولسوالی به مراکز ولایات خبر میدهد.

رهبری کمیسیون مستقل انتخابات ارقام مربوط به سطح اشتراک مردم به تفکیک ولایات را به استثنای بعضی از مراکز ولایات بدخشان، تخار، فاریاب، فراه و کندز اعلان نمود.

هیأت رهبری کمیسیون طی کنفرانس مطبوعاتی سطح مشارکت رأی دهندگان را به سطح ولایات اعلان نمود.