تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

روند تفتیش ویژه در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات با حضورداشت ناظرین شکایات انتخاباتی و تکت های انتخاباتی موفقانه به پایان رسید.

کمیسیون مستقل انتخابات روند بازشماری مجدد، تفیش ویژه و تطبیق فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی را آغاز نمود.

جلسه مشترک کمیسیون های انتخاباتی پیرامون آغاز روند تجزیه، تحلیل و تطبیق فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات با حضور داشت اعضای رهبری و تیم تخنیکی کمیسیون های انتخاباتی برگزار شد.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با نمایندۀ خاص سرمنشی سازمان ملل آقای تدامچی یماماتو، پیرامون آمادگی‌های کمیسیون مستقل انتخابات، در مورد فیصله‌های کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی و هرچه بیشتر شدن همکاری در این راستا در مقر این کمیسیون دیدار کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون 

با تأسف و تأثر فراوان اطلاع یافتیم که محترمه جمیله احدی، آمرۀ جندر دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات که مدتی را در بستر بیماری سپری نمود، دار فانی را وداع گفته و به ابدیت پیوسته است.