انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

روند بازشماری و تفتیش آرای محلاتی که در ولایت ننگرهار به بازشماری و تفتیش ر فته بود، در حضور ناظرین کاندیدان ریاست جمهوری، نمایندگان کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی و مشاهدین و ناظرین انتخاباتی جریان دارد.

قرار گزارشات هیات موظف تفتیش در ولایت بادغیس، روند تفتیش و بازشماری آرا در ولایت بادغیس موفقانه به پایان رسید. بر بنیاد این گزارشات، روند مذکور با حضورداشت ناظرین و نمایندگان کمیسیون شکایات انتخاباتی آغاز و موفقانه انجام یافت.

 

روند باز شماری و تفتیش آراء امروز از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در حضور ناظرین نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، نهادهای ناظر بر روند انتخابات، مشاهدین ملی و بین المللی و رسانه‌ها؛ در دفاتر ولایتی این کمیسیون رسماٌ آغاز گردید.

در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات پروسه بسته بندی مواد مورد ضرورت برای روند تفتیش و بازشماری و همچنان اعزام هیئت بازشماری و تفتیش به ۳۴ ولایت با حضور داشت حدود 30 تن از ناظرین، مشاهدین و رسانه های ملی و بین المللی آغاز شد.

کمیسیون مستقل انتخابات بسته بندی وسایل تخنیکی جهت بازشماری و تفتیش آرا را در حضور ناظرین و مشاهدین آغاز نموده است. رهبری کمیسیون از ناظرین و مشاهدین میخواهد، با نظرداشت کمبود وقت، به زمان معینه که برای شان ابلاغ شده است برای نظارت و مشاهده حاضر باشند.