انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

اعضای کمیته رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات از خانم لوشیا "سکاتن" مشاور این کمیته، بعد از ظهر روز سه شنبه، در دیدار تودیعی که از سوی ریاست محترم کمیته رسانه ها برگزار شده بود، قدردانی نمود.

روند بازشماری و تفتیش آرا در ۲۴ ولایت عملاْ جریان داشته و تا اکنون بازشماری و تفتیش تعداد ۹۹۴ محل به پایان رسیده است.

هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در مرکز رسانه های این نهاد طی کنفرانس مطبوعاتی آرای غیر بایومتریک را نا معتبر دانسته، مسئولین و کارکنان این نهاد را بر تطبیق قانون و طرزالعمل های انتخاباتی متعهد میداند.

روند بازشماری و تفتیش آرای محلاتی که در ولایت ننگرهار به بازشماری و تفتیش ر فته بود، در حضور ناظرین کاندیدان ریاست جمهوری، نمایندگان کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی و مشاهدین و ناظرین انتخاباتی جریان دارد.

قرار گزارشات هیات موظف تفتیش در ولایت بادغیس، روند تفتیش و بازشماری آرا در ولایت بادغیس موفقانه به پایان رسید. بر بنیاد این گزارشات، روند مذکور با حضورداشت ناظرین و نمایندگان کمیسیون شکایات انتخاباتی آغاز و موفقانه انجام یافت.