انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات مجلس مشورتی را با اعضای جامعۀ مدنی، احزاب سیاسی، نمایندگان کاندیدان ریاست جمهوری، نهادهای بین المللی نهادهای ناظر انتخاباتی در مورد آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری و پیشرفت ها و مشکلات آن؛ برگزار نمود.

ریاست های امور انتخابات ولایات به منظور افزایش مشارکت مردم در روند ملی انتخابات، نشست های ولایتی را با علمای کرام، خطبای مساجد و تکایا در ولایات برگزار نمود.

رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در مورد مشارکت وسیع زنان در انتخابات ریاست جمهوری با رهبری وزارت محترم امور زنان دیدار کرد.

به هماهنگی آمریت جندر کمیسیون مستقل انتخابات مجلس مشورتی با علمای دین در بارۀ ارزش مشارکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ برگزار شد.

جلسۀ مشترک رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، ارگان های امنیتی-دفاعی و ارگان های ذیربط برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در مقر این کمیسیون برگزار شد.