انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در یکی از مراکز رای دهی ولایت کابل (لیسه عالی زرغونه) روند رای دهی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ را آغاز نمود.

کمیسیون مستقل انتخابات بعد از ظهر امروز در یکی از مراکز رأی‌دهی ولایت کابل (مکتب الفتح) انتخابات آزمایشی را موفقانه برگزار نمود.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با مسئولین امنیتی کنفرانس مشترک مطبوعاتی برگزار نموده و در مورد آمادگی های لازم برای تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری، برای مردم کشور اطمینان داد.

کمیتهً رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات در مورد تخطی برخی از رسانه ها در جریان مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری و مسوولیت آنها، در جریان دورهً سکوت، طي یک کنفرانس خبری معلومات ارایه کرد.

کمیسیون مستقل انتخابات نشست مشترکی را با گروپ هماهنگی اعضای جامعه مدنی در مورد آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری، برگزار نمود.