انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

آقای حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات رئیس تهیه و تدارکات این نهاد را در دفتر مرکزی این کمیسیون به همکاران شان معرفی نمود.

هئیت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در مورد پیشرفت و چالش های عملیاتی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ خورشیدی، با ارگان های ذیربط و امنیتی، جلسهً مشترک هماهنگی را برگزار کرد.

یک تلویزیون خارجی به نام Buzz feed در مورد انتخابات و اشتراک زنان در انتخابات با بانو حواعلم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات مصاحبه کرد.

آقای کیوین ویست مشاور برنامه های انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) و مسوول جدید ارزیابی از فعالیت پروژه های برنامه حمایت از انتخابات سازمان ملل متحد (UNESP) به هدف ارزیابی از فعالیت پروژه های (UNESP) با بانو حواعلم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ملاقات کرد.

بانو حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با برخی از مسئولین نهادهای مدنی در مورد دست آوردها و چالشهای این نهاد بحث و تبادل نظر نمودند.