تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

هیات رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در مجلس عادی امروز خویش پلان برگزاری ورکشاپ درس های آموخته شده از انتخابات قبلی و گزارش اجراات کمیسیون را مورد بحث و بررسی قرار داد.

حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در دفتر کاری اش با آقای پیتر من (Peter Mann) مسئول تدارکاتی و سرپرست پروژه انتخابات (UNESP) دیدار کرد.

خانم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در دفتر کاری اش با روسای دفتر مرکزی دیدار نمود.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات نشست مشترکی را با حضورداشت رئیس، معاونین و برخی از مسئولین ذیربط دارالانشا در صالون جلسات این نهاد برگزار کرد.

حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در مقر این نهاد با مسئولین دارالانشاء و روسای دفتر مرکزی دیدار نمود.