انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در تالار جلسات کمیسیون، امروز بیست و یکم حوت سال جاری بررسی اسناد تقریباً بیست و نه کاندید را با حضور داشت نمایندگان نهادهای ناظر بر روند انتخابات و جامعه جهانی آغاز نمودند. قرار است اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات مطابق ماده بیست و دوم و دوازدهم قانون انتخابات از میان اشخاص واجد شرایط سه تن را غرض احراز پست ریاست دارالانشاء به رئیس جمهور پیشنهاد نموده و رئیس جمهور از میان آنان یک تن را به حیث رئیس دارالانشاء تعیین نماید.

امروز بیست و سوم حوت سال جاری در تالار جلسات کمیسیون مستقل انتخابات اعضای رهبری کمیسیون با مسئولین و نمایندگان بیست و هشت حزب سیاسی تشکیل جلسه دادند. نمایندگان احزاب مذکور ضمن اعلام همکاری شان افزودند: بیست و هشت حزب سیاسی رسمی و راجستر شده در وزارت عدلیه مانند کمیسیون خواهان برگزاری یک انتخابات شفاف، بدون دغدغه و تقلب است. نمایندگان احزاب گفتند که نقاط مشترک زیادی میان کمیسیون و احزاب، مبنی بر برگزاری انتخابات، افزایش سطح مشارکت، نظارت، آگاهی دهی، تغیرات سیستمی و حضور بیشتر احزاب وجود دارد.

از روز بین المللی همبستگی زنان جهان در مرکز رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات یادبود بعمل آمد. در این محفل، مسئولین بخش جندر کمیسیون مستقل انتخابات از حمایت و همکاری مقامات رهبری و کارمندان کمیسیون تقدیر نموده و به دست آورد های خویش چنین اشاره نمود: بیست و شش خانمی که برای ارتقای ظرفیت و کار آموزی به این بخش معرفی شده بود، برنامه را موفقانه سپری و تعدادی شان توانستند کار بیابند.

کمیسیون مستقل انتخابات مصمم به برگزاری انتخابات شفاف در سراسر کشور میباشد. طوریکه میدانید کمیسیون آمادگی تخنیکی خویش را برای برگزاری انتخابات پیشرو و پروسه ثبت نام رای دهندگان دارد و قرار است ثبت نام رای دهندگان تا یک ماه دیگر آغاز گردد. تمام مواد حساس و غیر حساس نظربه پلان های کاری ترتیب گردیده و در جریان چاپ و انتقال به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات میباشد.

امروز 27 حوت سال جاری هیأت رهبری کمیسیون طی یک نشست در مقر این نهاد با معین پالیسی و مسلکی ارگان های محلی داکترتیمور شاران روی همکاری های دوجانبه در پروسه های انتخابات و به خصوص روند ثبت نام رای دهندگان که قرار است در ماه آینده آغاز شود بحث و تبادل نظر نمودند. هیأت رهبری کمیسیون آمادگی تخنیکی خویش را برای برگزاری انتخابات پیش رو و روند ثبت نام رای دهندگان بیان داشته و خواهان همکاری در دو موضوع مهم اداره مستقل ارگان های محلی گردیدند .