انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

هیأت رهبری کمیسیون طی کنفرانس مطبوعاتی سطح مشارکت رأی دهندگان را به سطح ولایات اعلان نمود.

روند اتنقال فورم نتایج از دستگاه های بایومتریک محلات ولایات ساعتی قبل آغاز گردید.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات عصر امروز طی چهارمین نشست مطبوعاتی، پایان موفقانۀ روند رای‌دهی را در حضور داشت رسانه‌ها اعلان کرد.

حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات طی کنفرانس مطبوعاتی از اشتراک وسیع مردم در انتخابات سپاسگزاری نموده افزود: به دلیل اشتراک وسیع مردم روند رای الی ساعت ۵عصر تمدید گردیده است.

کمیسیون مستقل انتخابات، نشست مطبوعاتی نیمه روز انتخابات را پیرامون چگونگی اشتراک مردم در روند را یدھی و آخرین گزاشات از این پروسه برگزار کرد .