انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با آقای تیلتبرت لااوک رئیس بخش انتخابات و انکشاف جامعۀ مدنی و آقای محمد داوود کوهی رئیس کشوری (NDI)  در مورد آموزش ناظرین جهت نظارت از روند انتخابات در مقر کمیسیون دیدار کرد.

داکتر محمد عثمان فروتن معاون عملیاتی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات طی سخنان افتتاحیه به حاضرین خیر مقدم گفته، در مورد اهمیت گزارشات امور مالی کاندیدان صحبت نمود.

امروز ۳۰ سرطان سال جاری تعداد هژده کارمند از جانب ریاست منابع بشری در حضورداشت حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشاء و علی شاه مصباح معاون ارتباطات ستراتیژیک در مقر کمیسیون مستقل انتخابات معرفی شدند.

آقای سید عصمت الله مل معاون کمیسیون مستقل انتخابات در دفتر مرکزی کمیسیون با آقای محمد فاضل شریفی معین خدمات اجتماعی و کلتوری شاروالی، آقای احمد بهزاد رئیس عمومی تنظیف شاروالی؛ در مورد چگونگی نصب بلبوردها و تصاویر هنگام مبارزات انتخاباتی و تجلیل روز از استقلال، دیدار و تبادل نظر نمودند.

هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات مجلس علنی را با اعضای جامعۀ مدنی، احزاب سیاسی، نهادهای ناظر بر انتخابات در حضور رسانه ها پیرامون فهرست رأی دهندگان برگزار کرد.