انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

روند ثبت نام تقویتی از سوی هیت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات افتتاح گردید.

کمیته رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات طی یک کنفرانس خبری در مورد لایحه تنظیم فعالیت های رسانه های همگانی در ورند انتخابات، معلومات ارایه نمود.

ریاست اطلاعات و آگاهی عامه کمیسیون مستقل انتخابات، برای کارمندان مرکز معلومات انتخاباتی ورکشاپ دو روزه را برگزار نمود.

رئیس کمیسیون مستقل انتخات خانم حوا علم نورستانی بتاریخ نهم جوزا با آقای تیلتبرت لااوک رئیس انتخابات و انکشاف جامعه مدنی دیدار کرد.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات مراکز رأی دهی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ را تصویب کرد.