انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

در تالار جلسات کمیسیون مستقل انتخابات امروز سیزدهم حمل سال روان رهبری کمیسیون، مسئولین ارشد ارگان های امنیتی، معین وزارت مالیه، معین مالی و اداری وزارت امور زنان، معین اداره مستقل ارگان های محلی و ادارات ذیربط تفاهمنامه یی را به امضاء رسانیدند. در این تفاهمنامه چنین آمده است: از اینکه وزارت امور داخله طبقه اناث کافی در اختیار ندارد بناءً همکاری ادارات ملکی بخصوص وزارت امور زنان، معارف، ارگان های محلی و مالیه در راستای آماده سازی طبقه اناث در سطح مراکز رأی دهی ضروری پنداشته میشود.

امروز چهاردهم حمل سال روان در مرکز رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات محترمه وسیمه بادغیسی معاون عملیاتی کمیسیون ضمن خوش آمدید به رؤسا و مسئولین ولایتی کمیسیون در مورد روند عملیاتی ثبت نام و تهیه فهرست رأی دهندگان معلومات ارایه نمود.

جلسه مذکور امروز بیست و یکم حمل سال روان در تالار آموزشات کمیسیون مستقل انتخابات با حضورداشت مسئولین کمیسیون و نهادهای مدنی، نمایندگان سازمان های بین الملی تدویر یافت.

روز قبل ریاست امور انتخابات ولایت تخار در هماهنگی با مقام ولایت مربوطه یک نشست بزرگ علما را برای آگاهی از روند ملی ثبت نام رای دهندگان با حضورداشت ریس شورای علمای ولایت تخار، ریس ارشاد، حج اوقاف، آمر امنیت قومندانی امنیه و همچنین معاون مقام ولایت تخار در سالن جلسات این ولایت برگزار نمود.

ورکشاپ آموزشی برای مبلغان آگاهی عامه از سوی دفاتر ولایتی، با اشتراک رییسان و آمرین ولسوالی ها رسمآ آغاز گردید.

این ورکشاپ از سوی مدیران و آموزگاران دفاتر ولایتی برای مبلغان آگاهی عامه برای دو روز برگزار می گردد؛ در این ورکشاپ از اهمیت انتخابات، ثبت نام تقویتی رای دهندگان و تطبیق کمپاین آگاهی عامه؛ جهت آگاهی مردم برای آنها آموزش داده می شود.