انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

 رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تبریکات و تمنیات نیک خودرا به مناسبت روز ملی خبرنگار به همه مبارزین که برای تحقق اهداف آزادی بیان فعالیت دارند، عرض میدارد. 

کاندیدان محترم غیر واجد شرایط، انصرافی و ورثۀ کاندید متوفی ولسی جرگه ولایت کابل و پروان مندرج در لیست ضمیمه شده میتوانند چک های شان را از ریاست مالی و حسابی کمیسیون مستقل انتخابات دریافت نمایند.

هیات رهبری کمیسیون مستقل انتخابات برای تنظیم بهتر امور و غرض اشتراک در کمپاین جلوگیری از شیوع ویروس کرونا نشستی را برگزار نمود.

هشتم مارچ در حقیقت، صدای دسته زنان کارگر پارچه باف امریکایی بود که در سال 1857 برای دفاع از حقوق سياسی و اجتماعی شان به خيابانها ريختند و خواهان افزايش دستمزد، کاهش ساعات کار و بهبود شرايط کار شدند ، ا ین زنان که از بی عدالتی و زن ستیزی به وجد امده بودند توانستند ، صفت زن بودن را به رسالت اجتماعی مبدل نمایند.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با مسئولان مجتمع نهادهای مدنی (مجما)، موسسه بازتوانی معلولین (ابرار) و انستیتیوت دموکراتیک ملی (NDI)، شبکه زنان افغان (THRA)در دفتر مرکزی این نهاد دیدار نمود.