تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات نشست مشورتی را در مورد رسیدگی به نگرانی های برخی از ستادهای انتخاباتی در مقر این نهاد برگزار نمود.

اعضای کمیته رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات از خانم لوشیا "سکاتن" مشاور این کمیته، بعد از ظهر روز سه شنبه، در دیدار تودیعی که از سوی ریاست محترم کمیته رسانه ها برگزار شده بود، قدردانی نمود.

روند بازشماری و تفتیش آرا در ۲۴ ولایت عملاْ جریان داشته و تا اکنون بازشماری و تفتیش تعداد ۹۹۴ محل به پایان رسیده است.

هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در مرکز رسانه های این نهاد طی کنفرانس مطبوعاتی آرای غیر بایومتریک را نا معتبر دانسته، مسئولین و کارکنان این نهاد را بر تطبیق قانون و طرزالعمل های انتخاباتی متعهد میداند.

روند بازشماری و تفتیش آرای محلاتی که در ولایت ننگرهار به بازشماری و تفتیش ر فته بود، در حضور ناظرین کاندیدان ریاست جمهوری، نمایندگان کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی و مشاهدین و ناظرین انتخاباتی جریان دارد.