تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات به جان بس سفیر ایالات متحده امریکا به مقر کمیسیون خوش آمدید گفته افزود: "از همکاری های مالی و تخنیکی ایالات متحدۀ امریکا تشکری مینمائیم. این کمیسیون با شفافیت و بیطرفی مصروف جمع بندی نتایج انتخابات بوده و نتایجی قابل قبول را اعلام مینمائیم."

رهبری کمیسیون مستقل انتخابات طی کنفرانس مطبوعاتی آخرین اطلاعات پیرامون جمعبندی نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۶میزان ۱۳۹۸ را در اختیار رسانه ها و مردم قرار داد.

کمیسیون مستقل انتخابات در مشوره با ناظرین کاندیدان ریاست جمهوری، برای تسریع روند انتقال معلومات بایومتریک به سرور مرکزی شیوه جدید را موفقانه آغاز نمود.

دهاتن از بایسکل سواران با حضور در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات از کار و فعالیت‌های این نهاد استقبال کرده، حمایت و پشتی‌بانی شانرا از برگزاری موفقانه و بموقع انتخابات ریاست جمهوری اعلان کردند.

کمیسیون مستقل انتخابات روند ثبت فورم نتایج را در مرکز ملی جمع بندی آغاز و تا اکنون بیشتر از ۱۴هزار فورم داخل سیستم شده است.