انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

کمیسیون مستقل انتخابات نشست مشورتی با علمای کرام را در ولایات به منظور افزایش مشارکت زنان در انتخابات ۶ میزان ۱۳۹۸ برگزار نمود.

مطابق گزارشات واصله از بخش جندر، در هر یک از این نشت ها بیشتر از پنجاه عالم دین اشتراک نموده و در این مجلس مسئولین ولایتی در مورد فعالیت های انجام شده به حاضرین معلومات ارایه نمودند

از سوی هم، مسئولین جندر و آگاهی عامه ضمن توزیع مواد آگاهی عامه به حاضرین، در بارۀ اشتراک زنان، نقش و مسولیت علمای کرام درامر آگاهی دهی جهت استفاده مردم از حق رای شان صحبت کرده، از علمای کرام خواستند تا در قسمت تشویق زنان جهت اشتراک شان در این روند ملی همکاری نمایند.

در ادامه رئیس ارشاد، حج و اوقاف  علمای دیگر  پیرامون اسلام و انتخابات صحبت نموده و در زمینه وعده همکاری را برای موفق شدن پروسه ابراز نمودند.