انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

کمیسیون مستقل انتخابات به هدف نظارت و مشاهده از روند انتخابات ورکشاپ آموزشی را در مقر این نهاد برای نمایندگان کاندیدان، رسانه های داخلی و بین المللی، جامعۀ مدنی، احزاب سیاسی و نهادهای ناظر برگزار نمود.

آقای علی شاه مصباح معاون ارتباطات ستراتیژیک دارالانشای کمیسیون ضمن تشکری از اشتراک کنندگان گفت: هدف مشترک ما شفافیت و سلامتی انتخابات بوده و هدف این ورکشاپ، آگاهی در بارۀ نظارت درست از روند انتخابات میباشد. آقای مصباح افزود که آنچه در این ورکشاپ آموخته اید، آن را به ناظرین ولایتی نیز بیآموزانید تا از روز انتخابات نظارت درست صورت گیرد. او علاوه نمود، تمام ناظرین باید اصول و رهنموده های مربوطه را رعایت و برخورد مسلکی با قضایا داشته باشند.

در این ورکشاپ برای اشتراک کنندگان در مورد اهداف نظارت و مشاهده و انواع آن، نقش و مسئولیت های آنها در روز انتخابات، توزیع اعتبارنامه، روش مشاهده و طرزالعمل های مربوطه معلومات ارایه گردیده، روند رای دهی و شمارش به شکل نمایشی برگزار شد.

ناگفته نماند، تا اکنون بیشتر از ۱۰۸ (حزب سیاسی، جامعه مدنی، رسانه ها، نهادهای بین المللی و کاندیدان) بیشتر از ۷۷ هزار کارت های نظارت دریافت نموده اند.