انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

ریاست های امور انتخابات ولایات به منظور افزایش مشارکت مردم در روند ملی انتخابات، نشست های ولایتی را با علمای کرام، خطبای مساجد و تکایا در ولایات برگزار نمود.

بر بنیاد گزارشات مسئولین ارتباط با ولایات در هریک از این نشست ها، حدود پنجاه تن از علما، خطبا و روحانیون اشتراک ورزیده بودند.

به سلسلۀ تدویر نشست های ولایتی با جوانب ذیدخل، در این مجالس نیز در مورد تشویق و آگاهی دهی غرض اشتراک مردم در انتخابات بحث و تبادل نظر شده و رهنمایی های علمای کرام جهت موفقیت روند ملی انتخابات موثر تلقی گردید.

بالمقابل علمای شرکت کننده وعده همکاری، حمایت و پشتیبانی شانرا از این پروسه ابراز داشتند.