انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات نشست های را با فعالان جامعۀ مدنی و حقوق زن، نمایندگان احزاب سیاسی و جوانب ذیدخل انتخابات جهت هماهنگی و تشریک معلومات برگزار نمود.

هدف از برگزاری این مجالس را، تماس دوامدار با جامعۀ مدنی در سطح دفتر مرکزی ودفاتر ولایتی جهت جلب حمایت و همکاری نهادهای ذیربط با پروسه انتخابات تشکیل میدهد.

نظر به گزارشات واصله، در هر یک از این نشست ها حدود پنجاه تن  فعالان جامعۀ مدنی، احزاب سیاسی و فعالان حقوق زن اشتراک ورزیده بودند.  

از سوی هم، معلومات که از جانب مسؤولین دفاتر ولایتی در این مجالس ارائه گردید، مورد بحث و تبادل نظر صورت گرفته و نهاد های متذکره دراین راستا وعده هر نوع همکاری را با دفاتر ولایتی دادند.

گفتنیست سلسلۀ این نشست ها با سایرجوانب ذیدخل انتخابات دردفاتر ولایتی ادامه دارد.