انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

ریاست آموزش‌های انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات ورکشاپ سه روزه‌ای را برای روئسای دفاتر ولایتی ۳۴ ولایت؛ جهت فراگیری آموزش روند انتخابات در مرکز این کمیسیون دایر کرد.

در نخست خانم حوا‌علم نورستانی رییس این کمیسیون ضمن خوش آمدید به اشتراک کنندگان در خطاب به روئسا گفت: "وظایف خود را به صداقت و ایمان داری کامل به پیش ببرید و رهبری کمیسیون همه وقت در خدمت شما است تا به مشکلات شما رسیدگی نماید؛ خانم نورستانی علاوه کرد، برگزاری انتخابات رسالت تاریخ‌ساز ما وشما است از همین رو اعضای رهبری کمیسیون و دارالانشای کمیسیون با هماهنگی همدیگر تلاش می‌کنند که انتخابات شفاف و همه شمول را به موقع تعیین شده آن ( ششم میزان) برگزار نمایند و در اخیر از آنها خواست که به هیچ زورمند و معامله‌گر تن ندهند.

آقای سید عصمت الله مل معاون این کمیسیون به روئسا هشدار داد که اگر در دفاتر و سر وظیفه‌ شان بدون کدام عذر شرعی حاضر نباشند همرای‌شان برخورد قانونی خواهد شد.

در ادامه‌ای این ورکشاپ آقای اورنگ‌زیب عضو این کمیسیون گفت: تمام کارمندان که برگزاری انتخابات بر عهده‌ای شان است باید اصل بی‌طرفی و مسلکی خود را حفظ کنند تا یک انتخابات تاریخ‌ساز را در تاریخ کشور داشته باشیم؛ رای‌دهنده‌، احزاب و ناظرین فعلی نسبت به سال های گذشته از لحاظ دانش انتخاباتی فرق دارند؛ پس ما باید انتخاباتی را برگزار نمایم که قابل قبول همه‌ای مردم باشد و این وابسته به چگونگی تلاش های شما است.

همچنان ایشان پروسه‌ای استخدام کارمندان را یکی از دستاورد های کمیسیون عنوان کرده گفت که ۹۵ در صد این پروسه تکمیل گردیده است او همچنان از سفر رهبری کمیسیپون به ولایات جهت جلب همکاری واحد های دومی حکومت در امری برگزاری انتخابات شفاف خبر داد.

در همین حال آقای داکترمحمدعثمان فروتن معاون عملیاتی دارالانشای این کمیسیون در مورد فعالیت‌های عملیاتی دارالانشاء طی یک سیمینار معلومات داده گفت: "نظارت سیستماتیک و پلان شده‌ای شما این روند را موفق می‌سازد و کوشیده شود که اصل مکافات و مجازات برای اجراات خوب تطبیق گردد."

از سوی دیگر اشترک کنندگان پرسش‌های خود مبتنی بر استخدام، چالش‌های امنیتی، انتقال مواد، ناظرین و معاشات کارمندان را مطرح نمودند که از سوی ریاست های مربوطه برایشان پاسخ های قناعت بخش داده شد.

قابل ذکر است، در این ورکشاپ برای آنها پیرامون طرزالعمل رای‌دهی و شمارش آراء، پروسیجر و طرز استفاده از دستگاه بایومتریک به گونه‌ای عملی از سوی ریاست آموزش‌های انتخاباتی آموزش داده می‌شود. همچنان راجع به برنامه‌های آموزشی، امور مالی و اداری، صدور اعتبار نامه، برنامه‌های آگاهی عامه، استخدام کارمندان ساحوی، جندر، تفتیش داخلی، انتقالات مواد حساس از سوی ریاست های مربوطه معلومات ارایه می‌گردد.

این ورکشاپ به تاریخ ۹ سنبله‌ای سال ۱۳۹۸ خورشیدی با حضور داشت خانم حوا‌علم نورستانی رییس، سید عصمت الله مل معاون، مسافر قوقندی منشی و عضو، محمدحنیف دانشیار، اورنگ‌زیب، خانم رحیمه ظریفی اعضای کمیسیون، حبیب الرحمن ننگ رییس عمومی دارالانشا، آقای داکترمحمدعثمان فروتن معاون عملیاتی دارالانشا، آقای علی شاه مصباح معاون ارتباطات ستراتیژیک دارالانشای این کمیسیون و روئسای دفاتر انتخاباتی ۳۴ ولایت در مرکز آموزش کمیسیون برگزار گردید.