انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

رفیع رفیق صدیقی رئیس کمیته‌ رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات طی کنفرانس مطبوعاتی در مقر این نهاد، نتایج نظارت این بخش را از جریان مبارزات انتخاباتی با رسانه ها شریک ساخت.

آقای صدیقی گفت: "یافته های ما نشان میدهد که اکثریت رسانه ها در جریان برنامه های انتخاباتی شان توازن در تقسیم زمان را مراعات ننموده اند." او افزود از جانب رسانه های دولتی به اصل مساوات توجه نشده است."

رئیس کمیته رسانه ها به ادامۀ سخنانش بیان داشت: "حسب مادۀ ۲۷ قانون انتخابات و مطابق طرزالعمل نظارت و رسیدگی به تخطی‌ها و تخلفات رسانه یی مبارزات انتخاباتی ۱۳۹۸، اصدار حکم به اصلاح بر رسانه های جمعی اعم از رسانه های خصوصی و دولتی مینماییم."

نامبرده در خطاب به مردم شریف کشور، رسانه ها و نهادهای ذیربط گفت: "برای ترویج فرهنگ انتخاباتی در افغانستان با همسوی کار نموده و در برابر روحیۀ ضد انتخاباتی ایستادگی و آن را تضعیف نماییم."

مطابق طرزالعمل نظارت و رسیدگی به تخطی‌ها و تخلفات رسانه یی میتوان از تولید و نشر مطالب و معلومات جانبدارانه، نا موثق و نا متوازن، هتک حرمت به کرامت انسانی، نقض میعاد مبارزات انتخاباتی، به عنوان تخطی و تخلف انتخاباتی؛ و از صدور اخطاریه و دستور به اصلاح تخلف، وضع و تعیین جریمه، معرفی متخلف غرض تعقیب عدلی بعد از تائید کمیسیون شکایات انتخاباتی، پیشنهاد ابطال اعتبارنامه، نشر فیصله کمیته رسانه ها از رسانه های همگانی به عنوان تدابیر انضباطی نام برد.