انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

شام امروز تعداد بیست عراده موتر حامل ۹۲ پلیت دستگاه های بایومتریک و ملحقات آن به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات مواصلت نمود.

حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشای کمیسیون بیان داشت که: "وسایل متذکره مطابق به پلان عملیاتی دسته بندی شده و به تمام مراکز و محلات رأی دهی ارسال میگردد، تا در انتخابات ۶ میزان ۱۳۹۸ مورد استفاده قرار گیرد.‌"