انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشای کمیسیون و تیم تخنیکی این بخش طی یک کنفرانس مطبوعاتی در مقر این نهاد از آماده‌گی شان برای انتخابات ششم میزان خبر داد.

آقای ننگ گفت، دارالانشاء دارای یک تیم متعهد و متخصص در سطح مرکز و ولایات بوده، شب و روز با نهایت صداقت به منظور برگزاری انتخابات شفاف و قابل قبول زحمت میکشند.

رئیس دارالانشای کمیسیون افزود: " این نهاد با نظرداشت قانون انتخابات، لوایح، طرزالعمل ها و مصوبات انتخاباتی مصوب کمیسیون؛ مقدمات استفاده از تکنالوژی را فراهم ساخته، به این منظور بیشتر از 18 هزار ماشین بایومتریک از اداره ملی احصائیه به کمیسیون انتقال، ترمیم و آمادۀ استفاده است. همچنان بیشتر از 17 هزار وسیله بایومتریک با شرکت (دارملوک) قرارداد شده  و اولین محمولۀ آن روز دوشنبه گذشته به کابل مواصلت و قرار است محمولۀ دوم آن الی فردا 18 اسد به کابل برسد."

نامبرده علاوه کرد: "فهرست رأی دهندگان مطابق تصمیم کمیسیون به دو شکل چاپی و دیجیتالی بعد از تصفیه از سوی دارالانشاء تهیه گردیده است که فهرست چاپی مطابق طرزالعمل توأم با مواد انتخاباتی به هر محل رأی دهی ارسال می‌گردد و فهرست دیجیتالی در ماشین بایومتریک محل نصب میگردد که این موارد حدود 90% از تقلبات سازمان یافته جداً جلوگیری به عمل خواهد آورد."

او به ادامۀ سخنانش گفت، تمام لوایح و طرزالعمل های مربوط بصورت جامع و متفاوت از سال های قبل تدوین و تصویب، کارمندان دایمی دارالانشاء مطابق طرزالعمل خاص در یک پروسۀ شفاف از طریق رقابت آزاد؛ استخدام شده و کمیسیون در تمام مراکز رأی دهی که در آن ثبت نام صورت گرفته و امنیت آن تأمین است آمادۀ برگزاری انتخابات می‌باشد.

آقای ننگ از رأی دهندگان تقاضا نمود تا بالای روند انتخابات اعتماد کامل داشته و تعهد نمود که از تک تک رأی شان حفاظت میکند. او از احزاب سیاسی، جامعۀ مدنی و رسانه ها خواست از روند انتخابات نظارت و مشاهده نمایند تا انتخابات سالم و شفاف برگزار گردد.

از سوی هم رهبری دارالانشاء در خطاب به کاندیدان گفت: "از کاندیدان محترم و حامیان شان جداً توقع داریم که احکام قانون، لوایح و طرزالعمل های انتخاباتی را رعایت نموده و در این زمینه با کمیسیون همکاری داشته باشند. از ارگان های امنیتی جداً میخواهیم با حفظ بیطرفی تأمین امنیت نمایند، از تمام مقامات و کارمندان دولتی جداً میخواهیم تا در روند انتخابات مداخله ننموده و بیطرفی خود را حفظ نمایند."

کنفرانس مذکور ۵۱ روز قبل از انتخابات (۱۷ اسد ۱۳۹۸) در گدام کمیسیون و کنار مواد انتخاباتی با حضورداشت هیأت رهبری دارالانشاء، روسای دفتر مرکزی و رسانه ها برگزار شد.