انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

گروپ هماهنگی انتخاباتی جامعه مدنی (CECG) نشستی را جهت به اشتراک گذاشتن معلومات در مورد فعالیت های شان در مقر کمیسیون برگزار کرد.

در نخست بانو رحیمه ظریفی عضو کمیسون مستقل انتخابات به اشتراک کنندگان خوش آمدید گفته از حضور آنها در این نشست سپاسگزاری نمود.

در این نشست داکتر محمدعثمان فروتن معاون عملیاتی دارالانشای این کمیسیون در مورد فعالیت های عمده این نهاد برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در چند ماه اخیر طی یک پریزنتیشن معلومات ارایه کرد.

از سوی هم محمد یاسین همراز معاون پالیسی و هماهنگی دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد آمادگی های این کمیسیون برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری طی یک پریزنتیشن معلومات ارایه کرده افزود: تا اکنون ۱۸ مورد از پروسه ای ثبت نام تقویتی ۶ مورد از کمپاین پیش از وقت معینه و به تعداد ۱۵ مورد از کمپاین نامزدان به کمیسیون مواصلت ورزیده است؛ همچنان از ایجاد یک مرکز تماس ۱۳۲ در این کمیسیون خبر داد.

در اخیر از سوی گروپ هماهنگی انتخاباتی جامعه مدنی طی یک پریزنتیشن پیشنهادات خود را به این کمیسیون پیشکش نمودند.

این نشست به تاریخ ۱۴ اسد سال ۱۳۹۸ با حضور رحیمه ظریفی عضو کمیسیون مستقل انتخابات، محمد قاسم الیاسی منشی و کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی، محمد یاسین همراز معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی، داکتر محمدعثمان فروتن معاون عملیاتی دارالانشا، محترم علی شاه مصباح معاون ستراتیژیک این نهاد، روسای مربوطه، نهادهای جامعه مدنی و نمایندگان نهادهای تمویل کننده اشتراک داشتند.