انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

پروسه بایومتریک کارمندان دولتی کمیسیون مستقل انتخابات، جهت ثبت معلومات آنها در سیستم معلومات مدیریت منابع بشری(HRMIS) از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با بایومتریک بانوحواعلم نورستانی، رئیساین کمیسیون رسمآ  آغاز کردید.

در نخست بانو نورستانی، از همکاری های این نهاد در راستای استخدام کارمندان سپاسگزاری نموده و تطبیق سیستم معلومات مدیریت منابع بشری(HRMIS) را در این کمیسیون کار ضروری و یک گام دیگر به سوی شفافیت دانسته افزود: به هر اندازه ای که ما به سوی تکنالوژی نزدیک می شویم به همان اندازه همرای جهان همگام می شویم.   

همچنان  بانو زرغونه اسلمی، مسوول سیستم معلومات مدیریت منابع بشری(HRMIS) کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مورد خصوصیات و کارکرد این سیستم معلومات داده؛ گفت: دراین سیستم تمام معلومات راجع به کارمندان دولتی ثبت می گردد و یکی از ویژگیهای این سیستم جلوگیری از کارمندان خیالی در ادارات دولتی می باشد.

قابل یاد آوریست که این سیستم از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، طرح و برای نخست در این کمیسیون و پس از آن در ادارات دیگر دولتی تطبیق گردیده است؛ که حالا در نهاد سرنوشت ساز مردم افغانستان یعنی کمیسیون مستقل انتخابات تطبیق می گردد.

این پروسه به تاریخ ۱۶ سرطان سال ۱۳۹۸ با حضور داشت بانوحواعلم نورستانی، رئیس این کمیسیون، اعضا، منشی، روسا و کارمندان این کمیسیون و کارمندان  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مقر این کمیسیون آغازگردید.